Modul Ungeforløb

en didaktik

Modulet omhandler planlægning og arrangement af individuelle ungeforløb, med særligt fokus på sårbare unge. Det forudsætter, at de fagprofessionelle reflekterer over egen praksis og har et overblik over de forskellige tilbud og aktiviteter for målgruppen.

Deltagerne

Modulet henvender sig til fagprofessionelle der arbejder med udsatte unge, der har som mål at komme i uddannelse og/eller arbejde.

Læringsmål

 • De professionelle reflekterer over egen praksis, herunder personlige værdier og brug af vejledningsmetoder med det mål at udvikle egen praksis.
 • De professionelle tilegner sig et overblik over de forskellige tilbud og aktiviteter for sårbare unge (både kommunale og ikke kommunale). Eksisterende samarbejdsrelationer mellem ungeaktører styrkes og nye samarbejder opdyrkes.
 • At planlægge og arrangere individuelle ungeforløb med særlig fokus på sårbare unge med det mål at forløbene i højere grad munder ud i at de unge bliver uddannelsesparate / erhvervsparate.

Form og varighed

Varighed: ½ – en hel dag. Gennemføres med fysisk tilstedeværelse, med rammer og et deltagerantal der muliggør selvstændigt arbejde, interaktion i plenum og gruppearbejde.

Indhold

Del (1): Selvrefleksion

Individuel selvrefleksionsopgave med spørgsmål og refleksionspunkter, der omhandler eget arbejde og det fundament, hvorudfra det tværprofessionelle arbejde udføres: “Hvem er jeg som professionel person?”

 1. Er du bevidst om hvilke værdier der ligger til grund for dit arbejde?
  • Hvilke værdier er centrale for dig i dit arbejde?
  • Hvordan udmønter de nævnte værdier sig i dit arbejde i praksis?
  • Hvilke værdier vil du mene, er de vigtigste i det tværgående arbejde med unge?
 2. Er du bevidst omkring hvilke metoder du anvender i dit arbejde? Hvilke metoder bruger du i dit arbejde?
 3. Hvilke udfordringer ser du i dag som de mest centrale hos unge udsatte? Hvad kalder de udfordringer på af støtte/vejledning?
 4. Er der vilkår/arbejdsbetingelser der i særlig grad påvirker dit arbejde?

Del (2): Et tværprofessionelt overblik over arbejdsfeltet

Foregår med opgaver der gennemføres enten parvis eller gruppevis. Derigennem afdækker deltagerne deres arbejdsfelter, og der opnås indsigt i og forståelse af samarbejdspartneres tilbud, samt hvordan der arbejdes og hvilke dilemmaer der eksisterer i det samlede felt: “Hvordan arbejder vi og hvordan arbejder vi sammen?”

1) Drøft hvilke tilbud /aktiviteter/ henvisningsmuligheder I kender hver især, som kan benyttes af de sårbare unge?

 • Hvem henvender tilbuddet sig til, hvilken målgruppe?
 • Hvad skal de unge opnå i tilbuddet – hvilke mål er der for de unge?
 • Hvordan arbejdes der med de unge?

2) Omhandler dilemmaer hos de fagprofessionelle. Dilemmaer opstår bl.a.  mellem professionelle med forskellige rationaler. Synliggørelse af forskellige rationaler og medfølgende dilemmaer er vigtige for opnåelse af stærkt tværfagligt velfærdsarbejde.

 • Beskriv dine 2 primære samarbejdspartners rationaler og værdier i relation til deres kerneopgaver
 • Beskriv hvad jeres ’fællesmængde’ består af
 • Beskriv hvilke dilemmaer, du kan se, i din tværfaglige organisation

Del (3): Design af individuelle ungeforløb i praksis

Omhandler ungeprogression (taksonomi) og didaktik, som bliver bragt i spil ift. deltagernes ungecases.

Arbejdsspørgsmål: “Hvordan designer jeg individuelle ungeforløb?”

 • Deltagerne kan arbejde parvis og på skift beskrive en case med en udsat ung og relatere den unges status hhv. udvikling til taksonomien for ungeprogression.
 • Deltagerne beskriver deres arbejde med den unge og relaterer samtidigt til den didaktiske model (se ovenfor).
 • Som resultat af denne afdækning og et fælles læringsprodukt kan der udarbejdes et fælles idékatalog ift. arbejdet med udsatte unge.

Forberedelse

Deltagerne medbringer hver en case om en ung, som de har arbejdet med:

 1. Fakta om den unge og relationen til den fagprofessionelle
 2. Hvilke metoder og fokuspunkter er anvendt?
 3. Hvilke værdier ligger til grund for den fagprofessionelles arbejde og hvordan kommer værdierne til udtryk i casen?

Modulets underviser(e)

Kurset gennemføres af erfarne fagprofessionelle, der har kendskab til og erfaring med arbejdet med udsatte unge. Underviserne har en relevant professionsuddannelse, evt. suppleret med en efteruddannelse (fx inden for uddannelsesvejledning, erhvervspædagogik, læringsdidaktik, el. lign.).


Til inspiration

Modulet kan tage afsæt i forskellige tilgange og metodesæt. Karrierelæring hhv. karrierevejledning er en velafprøvet mulighed.

Om karrierelæring

Karrierekompetence defineres som “kompetence til at forstå og udvikle sig, udforske livet, læring og arbejde samt håndtere liv, læring og arbejde i forandringer og overgange. Det er en opmærksomhed på, hvad man gør, men også hvad man kan gøre, og at den enkelte formes via sin livsførelse og sine handlinger og samtidig påvirker egne fremtidsmuligheder.”

Rie Thomsen (2014)

Inden for karrierevejledning er vejledning ’en målrettet læringsmulighed’, hvor der gennem opbygning af kapacitet arbejdes med emnerne arbejde, fritid og læring (uddannelse og udvikling) gennem analyse og problematisering/kritisk stillingtagen. Vejledere skal dermed støtte de unge i at lære gennem (selv-)analyse og kritisk stillingtagen.

“Karriere” handler her om progression hele livet igennem og er ikke blot knyttet til arbejdslivet. Dermed sigter karrierevejledning på den unges hele liv, hvor det bliver vigtigt at lære at håndtere kompleksitet, omskiftelighed og de utallige valg, der konstant skal træffes.