Ungeforløb

En didaktisk model

Modellen ”Forløbsdidaktik for ungeprogression under kædeansvar” vs. 1.0 (juni 2020) bidrager ved planlægning, justering og evaluering af individuelle forløb for udsatte unge, under meddesign af de unge.

Hver af de unge har deres egen progression på vejen henimod erhvervsparathed for at opnå selvforsørgelse og det liv, de ønsker sig. De enkelte forløb skal være meningsgivende for de unge og hvert af dem skal fremstå som en sammenhængende helhed.

Forløbene skal organiseres i et kædeansvar i de kommunale ungeindsatser og med ungdomsuddannelserne, andre relevante sektorer og det civile liv.

Didaktisk organisering

af individuelle ungeforløb

Progression hos udsatte unge henimod erhvervsparathed foregår ikke nødvendigvis lineært, ikke nødvendigvis entydigt i dens faser og ikke nødvendigvis i samme takt som andre unge. Der kan forekomme fremspring, omveje eller overlap. Også tempoet for udviklingen vil være individuelt. For at kunne mtache denne kondition, kræver det en særlig didaktik at designe og organisere de enkelte ungeforløb. Den didaktiske organisering foregår i et kædeansvar med de relevante lokale aktører.

Hvem bruger modellen

Modellen kan med fordel anvendes af de nye kontaktpersoner i kommunerne, såvel som af andre fagprofessionelle med behov for indsigt i de unges forløb og den organisatoriske kontekst.

Derudover henvender modellen sig til ledelsen i kommunerne og ledelsen hos de samarbejdende organisationer i kædeansvaret, således at der er en forståelse for og en understøttelse af arbejdet med ungeprogressionen på tværs af afdelinger, organisationer og sektorer.

Forløbsdidaktik for ungeprogression under kædeansvar

Klik på modellens elementer for minutvideoer med praksiseksempler, for vejledende spørgsmål og referencer til videre læsning!

evalueringer den unges meddesign ungeprofil plan og maal delmaal og aktiviteter Fagprofessionellle metoder ledelsesansvar ungeinddragelse afklaring af tilgange afdaekning af ressourcer fagprofessionelle roller ungeprogression kontaktperson+ kædeansvar

Download som png-fil
Download beskrivelse inkl. vejledende spørgsmål (pdf)

Creative Commons-licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Kreditering-Ikkekommerciel 4.0 International-licens.

Modellens elementer

Modellen har projekternes egen taksonomi for ungeprogression som den centrale byggesten. Denne taksonomi er ligeledes udviklet i og på tværs af projekterne. Taksonomien bevæger sig fra kontaktparathed til erhvervsparathed.

Taksonomien danner grundlag for handlinger ift. ungeprogression (øverste del af modellen) og kædeansvar (nederste del af modellen). Progressionen i taksonomien foregår ikke nødvendigvis lineært, ikke nødvendigvis entydigt i de enkelte faser og ikke nødvendigvis i samme takt som andre unge. Der kan altså forekomme overspring, omveje eller overlap, og tempoet for udviklingen vil være meget forskelligt for de enkelte unge.

Modellens øverste del omhandler arbejdet med de enkelte unge og deres forløb, imens den nederste del omhandler systemniveauet med kædeansvaret.

Vejledende spørgsmål

Kontaktpersoner, vejledere og pædagogiske praksiseksperter har bidraget med at konkretisere modellens elementer. Praktikernes bidrag har resulteret i “vejledende spørgsmål”. De vejledende spørgsmål er tænkt som inspiration hos de fagprofessionelle og ledere, der er involveret i arbejdet omkring de udsatte unge.

Eller se under Elementer i ungeprogression, hhv. Elementer i kædeansvaret.

Baggrund og principper

Modellen er udarbejdet på baggrund af erfaringer og ekspertise i flere udviklingsprojekter: ”Unge med kant Syddanmark” (2018-2020), ”Youth in transition” (2018-2021) samt ”Unge med kant Hovedstaden” (2019-2022). Praksiseksperter og forskere har bidraget i denne proces.

Dermed er modellen praksisbaseret og praksisrettet, handlingsrettet og konkret. Det er samtidig ambitionen, at modellen kan overføres til andre sammenhænge med tilsvarende kontekst og tilsvarende formål.