Kædeansvar

Kvalitetskriterier

Begrebet ´kædeansvar´er etableret i rammerne af indsatsen ´Unge med kant´. Begrebet dækker over et systematisk og veletableret tværprofessionelt samarbejde omkring de enkelte udsatte unge.

Kædeansvaret løftes i fællesskab af de involverede fagprofessionelle omkring de unge. Det drejer sig fx om uddannelsesvejledere, beskæftigelsesvejledere, pædagoger, socialrådgivere og specialister som psykologer, misbrugskonsulenter etc. i den kommunale ungeindsats.

Erhvervsskolerne (EUD) og FGU spiller en ny og vigtig rolle i kædeansvaret. Vejledere og lærere fra EUD og FGU samarbejder med kommunernes fagprofessionelle om at støtte de unge i at blive erhvervsparate, både inden uddannelsen, ved påbegyndelse og undervejs i uddannelsen.

Kædeansvar udformes forskelligt

afhængig af lokale forhold og strategiske valg

Kædeansvaret kan udmønte sig på mange forskellige måder, afhængig af lokale muligheder, traditioner og strukturer, samt præferencer eller vaner hos beslutningstagere.

Kvalitet

På baggrund af de første erfaringer i projekterne Unge med kant Syddanmark og Unge med kant Hovedstaden, har vi skitseret en række kvalitetskriterier for kædeansvar (Lamscheck-Nielsen og Vigh, 2020). Kriterierne gengiver sammenlagt refleksioner om de lokale valg for konstruktion og videreudvikling af det lokale kædeansvar. Kriterierne refererer også til Didaktikken for ungeforløb.

Kædeansvar er ikke en fiks størrelse. Kædeansvarets kvalitet beror på de overvejelser og planer, der ligger bag beslutningerne for kædeansvarets konstruktion og konkrete udmøntning.

En undersøgelse med de lokale projektledere i de første 8 partnerkommuner i Unge med kant Hovedstaden har ført til identifikation af 7 tematikker (2020). Yderligere beskrev kommunerne samstemmende nogle strukturelle problematikker, som har indflydelse på kædeansvaret.

7 kvalitetskriterier

Tværgående konklusioner på den konkrete omsætning af de 7 tematikker i de 8 kommuner førte til formulering af 7 kvalitetskriterier.

 1. Kædeansvaret består på organisatorisk niveau af et strategisk samarbejde med fælles formål om at bringe udsatte unge tættere hen imod erhvervsparathed, hvorved kædeansvaret
  • primært består af kommunale ungeaktører i KUI, udvidet med professionelle ungeaktører fra ungdomsuddannelser, andre uddannelser m.fl.
  • sekundært er suppleret med meningsgivende aktører fra det civile liv, fritidsområdet m.m.
 2. Det tilstræbes at opnå en forpligtelse imellem de primære aktører i kædeansvaret, hvor forpligtelsen er uafhængig af aktuelle ungecases.
 3. Operationelle formaliserede procedurer kan være en fordel, men også en ulempe Uanset: strategiske beslutninger bør være taget og opdateres løbende.
 4. I kædeansvaret indgår en tydelig politik om ungeinddragelse med indflydelse på beslutninger
 5. Der er indgået aftaler på ledelsesniveau.
  • Det tværprofessionelle arbejde understøttes af ledelsen.
 6. Fagprofessionelle tilgange til arbejdet med de unge er afklarede; gensidig forståelse og respekt er opnået.
  • Overensstemmelse i tilgange eller metoder er hverken nødvendig eller ønskværdig.
 7. Konditioner for ressourcer og rammer er kortlagte.
  • Konstruktive nye muligheder identificeres i kædeansvaret > tænke ´ud-af-boksen´.

En uddybning