Forløbsdidaktik

Modellen ”Forløbsdidaktik for ungeprogression under kædeansvar” skal bidrage ved planlægning, justering og evaluering af individuelle forløb for udsatte unge, under meddesign af de unge.

Hver af de unge har deres egen progression på vejen henimod erhvervsparathed for at opnå selvforsørgelse og det liv, de ønsker sig. De enkelte forløb skal være meningsgivende for de unge og hvert af dem skal fremstå som en sammenhængende helhed.

Forløbene skal organiseres i et kædeansvar i de kommunale ungeindsatser og med ungdomsuddannelserne, andre relevante sektorer og det civile liv.

Didaktisk organisering

af individuelle ungeforløb

Progression hos udsatte unge henimod erhvervsparathed foregår ikke nødvendigvis lineært, ikke nødvendigvis entydigt i dens faser og ikke nødvendigvis i samme takt som andre unge. Der kan forekomme fremspring, omveje eller overlap. Også tempoet for udviklingen vil være individuelt. For at kunne mtache denne kondition, kræver det en særlig didaktik at designe og organisere de enkelte ungeforløb. Den didaktiske organisering foregår i et kædeansvar med de relevante lokale aktører.

Målgrupper

Den primære målgruppe for modellen er de nye kontaktpersoner i kommunerne, men med den udvidede forståelse som ´Kontaktperson+´.

Modellens sekundære målgrupper er andre fagprofessionelle med behov for indsigt i de unges forløb og den organisatoriske kontekst.

Derudover henvender modellen sig til ledelsen i kommunerne såvel som hos de samarbejdende organisationer i kædeansvaret, således at der er en forståelse for og en organisatorisk understøttelse af arbejdet med ungeprogressionen på tværs af afdelinger, organisationer og sektorer.

Forløbsdidaktik for ungeprogression under kædeansvar

Modellens elementer

Modellen har projekternes egen taksonomi for ungeprogression som den centrale byggesten. Denne taksonomi er ligeledes udviklet i og på tværs af projekterne. Taksonomien bevæger sig fra kontaktparathed til erhvervsparathed.

Taksonomien danner grundlag for handlinger ift. både kædeansvar (øverste del af modellen) og ungeprogression (nederste del af modellen). Progressionen i taksonomien foregår ikke nødvendigvis lineært, ikke nødvendigvis entydigt i de enkelte faser og ikke nødvendigvis i samme takt som andre unge. Der kan altså forekomme overspring, omveje eller overlap, og tempoet for udviklingen vil være meget forskelligt for de enkelte unge.

Modellens øverste del omhandler systemniveauet med kædeansvaret, imens den nederste del omhandler arbejdet med de enkelte unge og deres forløb.

Baggrund og principper

Modellen er udarbejdet på baggrund af erfaringer og ekspertise i flere udviklingsprojekter: ”Unge med kant Syddanmark” (2018-2020), ”Youth in transition” (2018-2021) samt ”Unge med kant Hovedstaden” (2019-2022). Praksiseksperter og forskere har bidraget i denne proces.

Dermed er modellen praksisbaseret og praksisrettet, handlingsrettet og konkret. Det er samtidig ambitionen, at modellen kan overføres til andre sammenhænge med tilsvarende kontekst og tilsvarende formål.

Modellen vil blive udfoldet med vejledende spørgsmål (under udarbejdelse, maj-juni 2020, publiceres i august 2020).