Fagprofessionelle metoder

Tilgange, metoder, forståelser

Her præsenteres nogle af de centrale tilgange, metoder og forståelser, som fagprofessionelle har benyttet i indsatsen ´Unge med kant´ – sammenlagt her benævnt som en metodik.

Selvom de enkelte tilgange, metoder og forståelser er velafprøvede og har medført gode resultater, skal de ikke opfattes som normative, og de udelukker heller ikke andre metodikker. Det afgørende er, at den enkelte metode anvendes didaktisk bevidst i forhold til den enkelte unges behov og til et givent formål i den unges udvikling henimod erhvervsparathed.

Metodikken er ikke betinget af udvalgte faggruppers anvendelse, men forudsætter en fagprofessionalitet. De fagprofessionelle omkring de unge kan fx være uddannelsesvejledere, socialrådgivere, beskæftigelseskonsulenter, undervisere, pædagoger eller have mere specialiserede funktioner.

Det er i udgangspunktet ikke tilsigtet, at de forskellige faggrupper benytter samme metoder eller metodesæt. Tværtimod kan det være en fordel, at de unge møder forskellige metodiske tilgange i forskellige faser af deres udvikling og progression. Men det er væsentligt, at de forskellige faggrupper har en gensidig forståelse og respekt for hinandens metodikker.

Følgende 6 tilgange, metoder og forståelser er skitseret og eksemplificeret, præsenteret i uprioriteret rækkefølge:

  • Relationsdannelse: relationer til, omkring og iblandt de unge
  • Motivationsorienteringer: en model til fremme af de unges motivation, som forstås værende kontekstafhængig
  • Karrierelæring: fremme af de unges valgkompetencer
  • Mestring: strategier for de enkelte unge til at håndtere de for dem svære situationer og ny faglig læring
  • Vedholdenhed: fremme af de unges vedholdenhed i personlig udvikling, uddannelse og job, såvel som identifikation af faremomenter (´vaklen´)
  • Ungeprogression: samlet overblik over progression i den lokale ungepopulation, såvel som dialog med de enkelte unge og synliggørelse af deres udvikling

Metoderne overlapper til dels, dels supplerer de hinanden. Der er indtil nu ikke konstateret faglige uoverensstemmelser imellem dem.

Referencer

Der er angivet både forskningsbaserede og praksisrelaterede referencer under de enkelte afsnit.

Overordnet refereres i særlig grad til:

  • Mik-Meyer, Nanna (2018) “Fagprofessionelles møde med udsatte klienter”, Hans Reitzels Forlag, Copenhagen
  • Mik-Meyer, Nanna (2017) “The power of citizens and professionals in welfare encounters – the influence of bureaucracy, market and psychology”, Manchester University Press
  • Didaktik for individuelle ungeforløb i et forpligtende kædeansvar (Unge med kant, 2020)