Modul Kædeansvar

og kontaktperson+

Kædeansvar og Kontaktperson+ er blevet udforsket og implementeret i rammerne af indsatsen ”Unge med kant”.

Den kommunale ungeindsats (KUI) omfatter alle unge og har et særligt fokus på de ikke uddannelsesparate unge. Kommunerne skal arbejde sammenhængende med ungeindsatsen. Det indebærer et tæt samarbejde mellem UU, jobcentrene samt socialforvaltningen, hvor det er påkrævet.

Kædeansvar forstås som en ambitiøs udvidelse af KUIs arbejde med de udsatte unge til også at omfatte relevante ungeaktører udenfor kommunens egne forvaltningsområder: Heriblandt FGU og ungdomsuddannelserne, særligt EUD, og derudover også fx lokale virksomheder, fritidsorganisationer og andre civile aktører. Især skal også de enkelte unge selv inddrages.

Formålet med et velfungerende kædeansvar er at sikre alle overgange for den enkelte unge.

Det koordinerende ansvar for kædeansvaret skal omsættes i en opgave og funktion: Kontaktperson+. Denne funktion er en ambitiøs udvidelse af den eksisterende kontaktpersonordning i KUI. Kontaktperson+ navigerer langsigtet i og med hele kædeansvaret, ikke kun i KUI.

Den koordinerende og organiserende rolle på systemniveau skal sikre, at de fornødne og mulige faglige og økonomiske ressourcer er til stede, når påkrævet. I forhold til den enkelte unge bringer kontaktperson+ også den fornødne vejledningsfaglighed i spil. Samlet set sikrer kontaktperson+ implementering og videreudvikling af hele kædeansvaret.

Deltagere

 • Ledere i den kommunale ungeindsats med ansvar for uddannelses- og erhvervsvejledning
 • Fagprofessionelle fra KUI og deres samarbejdende organisationer

Form

Gennemføres todelt som selvstændige webinardele eller integreret i form af workshops i en større ramme (konference el.lign.). De to dele kan gennemføres parallelt eller i forlængelse af hinanden.

Der indgår gruppearbejde (break-out rooms) med udgangspunkt i egen praksis/organisation, såvel som online simultan samproduktion i fx forproducerede Google slides skabeloner og Padlet.

Varighed: 1½ – 2 timer for hver del af webinaret.

Formål

Formålet med webinarerne er:

Del (1): Kædeansvar

 • opnår (ny) indsigt i betydningen af begrebet ’kædeansvar’
 • får anledning til at reflektere over kædeansvar i egen organisation
 • får anledning til at se behovet for at inddrage aktører udenfor KUI i kædeansvaret (primært FGU og EUD), hhv. selv at indgå i et lokalt kædeansvar

Del (2): Kontaktperson+

For ledere

 • opnår indsigt i den generiske profil for kontaktperson+ og det her anvendte kompetencebegreb
 • opnår indsigt i perspektiverne for etablering af kontaktperson+
 • ser muligheder i forhold til profilen for kontaktperson+ i egen organisation
 • finder inspiration til design af en lokal profil for kontaktperson+

For kontaktpersoner og deres samarbejdspartnere

 • overveje de kompetencer der kommer i spil (hhv. bør komme mere i spil)
 • opnå erkendelser om de muligheder, som kontaktpersonfunktionen indebærer for det lokale kædeansvar

Indhold

Del (1): Kædeansvar

 1. Kort oversigt over organiseringen af KUI samt vejledningens placering i KUI på landsplan
 2. Introduktion af begrebet Kædeansvar
 3. Kommunalt eksempel på kædeansvar i praksis
 4. Arbejde i grupper med Bør/Gør matrix: refleksioner over lokale praksisser
 5. Opsamling med udgangspunkt i samproducerede Google slides

Del (2): Kontaktperson+

 1. Kort oversigt over organiseringen af KUI samt vejledningens placering i KUI på
 2. Introduktion af begrebet Kontaktperson+
 3. Kommunalt eksempel  på anvendt kompetenceprofil
 4. Arbejde i grupper: Byg jeres egen kompetenceprofil v.hj.a. interaktiv “klik & træk” version, evt. suppleret med parallelle refleksionsspørgsmål i Padlet
 5. Opsamling med udgangspunkt i samproducerede profiler og besvarede refleksionsspørgsmål

Til inspiration

Webinarerne er blevet gennemført i rammerne af følgende arrangementer:

Afslutningskonferencen for Unge med kant Syd (29. okt. 2020)

Afslutningskonferencen for Youth in transition (20. jan. 2021)