I kædeansvaret

Modellen Forløbsdidaktik indeholder centrale elementer for en målrettet ungeprogression og de elementer, der er beskrevet nedenfor, for et velfungerende kædeansvar:

Ledelsesansvar

Ledelsesansvar er grundlaget for etableringen af et kædeansvar. Det indebærer ledelse på tværs af kommunale institutioner, uddannelser, andre sektorer og civilsamfundet.

Ledelsen tager ansvar for at samarbejdet er organisatorisk muligt, understøtter med passende tidsmæssige og administrative ressourcer for de fagprofessionelle, og prioriterer deres opgaver i organisationen.

Til overvejelse af ledelsesansvaret:

 • Hvordan tager ledelsen ansvar for samarbejde i kædeansvaret? Har KUI-ledelsen indsigt i den faglige opgave? Er der forståelse for kædeansvaret og forpligtelse hos ledelserne i alle samarbejdsorganisationer?
 • Understøtter ledelsen kontaktpersonens handlerum? Tildeler ledelsen de fornødne tidsmæssige og administrative ressourcer for at løse opgaven, herunder tværgående it-systemer? Hjælper lederne med til at prioritere opgaverne?
 • Hvordan kommunikerer ledelsen kontaktpersonens opgaver og rolle i KUI, også til samarbejdspartnere? Hvordan sikrer ledelsen entydige procedurer, beslutninger og evalueringer ang. arbejdet med de unge? Hvordan fremmer ledelsen en fælles forståelse for opgaven og udvikling af et fælles sprog på tværs?

Ungeinddragelse

Ungeinddragelse betyder de unges / ungerepræsentanters løbende inddragelse i de organisatoriske processer omkring dem, som en forudsætning for et velfungerende system, der reelt responderer på de unges behov.

Til overvejelse for ungeinddragelse i kædeansvaret:

 • Har I etableret et ungeråd i KUI, hhv. i kædeansvaret, som sikrer de unges meddesign og ungeinddragelse som et princip?
 • Er de unges meddesign af deres forløb et formuleret princip i KUI og for kontaktpersonen? Er aktiviteter med og for de unge beskrevet i et ungevenligt sprog?
 • Udarbejder I nye tilbud i kædeansvaret, baseret på dialog med unge /de unges egne repræsentanter?
 • Hvordan organiserer I kædeansvaret således at de unge kan byde ind med deres ønsker og tanker undervejs i deres forløb?
 • Hvordan organiserer I aktiviteter og rum for de unge således at der er fleksibilitet og plads til mangfoldighed iblandt de unge?

Fagprofessionelle roller

De fagprofessionelle i den kommunale ungeindsats og i de samarbejdende organisationer har forståelse for, at deres roller kan skifte undervejs i forløbet, afhængig af hvad der giver mening for den enkelte unge.

Roller som vejledning, undervisning, mentorskab, og lignende, kan være integreret i forskellige fagprofessionelle sammenhænge og deres organisationer.

Til overvejelse ang. de fagprofessionelles roller:

 • Hvilke fagprofessionelle roller kommer i spil ved de unges individuelle forløb? Hvilke forskellige aspekter dækker de forskellige roller over, også set i lyset af den enkelte fagprofessionelles organisation?
 • Hvordan og hvor detaljeret beskriver I jeres opgaver og kompetencer, især mhp. de enkelte unge? Hvilke bemyndigelser har I?
 • Hvilke eventuelle mål for de enkelte unge er knyttet til jeres rolle i kraft af jeres organisatoriske tilhørsforhold? Hvilke fagprofessionelle roller kan bidrage med fordel ved arbejdet med hvilke delmål hos de unge?
 • Har I et fælles sprog omkring de unge? Hvilke fagudtryk benytter I, og dækker de over det samme?
 • Kontaktpersonen i KUI har en særlig rolle. Har I afklaret kontaktpersonens profil og kompetencer? Se evt. også Kompetenceprofil for kontaktperson+.

Afklaring af tilgange

Afklaring af tilgange hos de fagprofessionelle til arbejdet med deres unge er forudsætning for et vellykket kædeansvar for de enkelte unges progression. Det indebærer også en gensidig forståelse af hinandens tilgange og perspektiver. Skabelsen af et fælles sprog er fundament for det tværprofessionelle samarbejde.

Til overvejelse for afklaring af tilgange:

 • Hvordan opnås en fælles forståelse for det fælles mål?
 • Hvordan opnår de fagprofessionelle en gensidig forståelse af hinandens tilgange, herunder ungesyn og hvordan der kan arbejdes med delmål for den unge? Med hvilken timing skal afklaringen foregå, således at de enkelte ungeforløb kan få en god start?
 • Hvordan skaber de fagprofessionelle et fælles sprog som fundament for det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde? Hvordan sikres at alle får adgang til væsentlig information?

Afdækning af ressourcer

Afdækning af ressourcer dækker over kendskab til og overblik over aktører, aktiviteter, tilbud og samarbejdsflader i kommunalt regi, i andre sektorer og i civilsamfundet.

Det skal være muligt, at vælge de rette aktiviteter på det rette tidspunkt sammen med den unge.

Til overvejelse ang. ressourcer:

 • Hvordan afdækker I de (lokale) ressourcer til de individuelle ungeforløb? Findes ressourcerne i kommunalt regi, i erhvervsuddannelserne eller andre uddannelser, hos familien eller i vennekredsen, på fritidssektoren eller i civilsamfundet i øvrigt? Hvem kan I inddrage hvordan og under hvilke konditioner, herunder timing og økonomi? Hvordan er de enkelte ressourcer tilgængelige?
 • Hvem kan bidrage med hvad i forhold til de unge? Hvilke begrænsninger findes, fx forud givne rammer? Hvordan kan erhvervsuddannelserne understøtte at de unge kan opnå deres delmål, både hvad angår de faglige, personlige og sociale kompetencer?
 • Hvordan opnår I meddesign hos de unge i forhold til de andre aktører?