Baggrund og FNs Verdensmål

Politisk baggrund i Danmark

I Danmark er der politisk tradition for brede forlig på uddannelsesområdet med fokus på, at alle skal have adgang til og ret til uddannelse. Det har manifesteret sig i en række brede aftaler, fra “Uddannelse til alle” op gennem 1990’erne, henover den såkaldte 95% målsætning, “Aftale om bedre veje til uddannelse og job” fra 2017 og senest “Fra folkeskole til faglært fra 2018.” 

Fælles for alle politiske aftaler på uddannelsesområdet er målet, eksplicit eller implicit, også er at reducere den såkaldte ‘restgruppe:’ unge der hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse. Det kommer til udtryk i “Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” fra 2014, hvor uddannelsesvejledningen fokuseres i retning af de ikke-uddannelsesparate unge og senere i lov og bekendtgørelse om kommunal indsats for unge under 25 år, som rammesætter kommunernes indsats overfor udsatte unge. 

Kommunernes Landsforening (KL) har i 2018 udgivet et inspirationskatalog med eksempler på forskellige kommuners organisering af den sammenhængende ungeindsats, inkl. kontaktpersonfunktionen, men uden at beskrive kontaktpersonens profil særskilt.  

Hvorfor FNs Verdensmål

Kontaktperson+ er en ambitiøs omsætning af kontaktpersonordningen i et lokalt kædeansvar omkring de enkelte unge. Kædeansvaret består af de relevante fagprofessionelle og ledere i den kommunale ungeindsats (KUI), udvidet med ungdomsuddannelsesinstitutioner, den forberedende grunduddannelse (FGU), øvrige uddannelsesaktører, fritids- og kulturorganisationer og det civile liv.

Bredden i aktørkredsen kalder tilsvarende på overordnede og brede målsætninger for at kunne udfolde funktion og kompetencer for Kontaktperson+. Hverken kontaktpersonen i KUI eller kontaktperson+ er professionsbundne eller sektorbundne roller, og det er derfor heller ikke enkelte sektorer som kan indramme målsætningerne.

FNs Verdensmål (2015) synes derfor oplagt som fælles grundlag for alle sektorer: i det offentlige, i det private og i det kommercielle domæne.

Visionerne

Den danske regering har tilsluttet sig de universelle mål, hvilket indebærer en overordnet erkendelse:

Alle har ret til et værdigt liv, og vi har i dag den fornødne viden, teknologi og ressourcer til at gøre det muligt.

Om verdensmål i Hildebrandt, S. “Verdensmålene – vor største mulighed og udfordring”, 2017

Verdensmålene skal “frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på” (UNDPs nordiske kontor i Danmark). Konkret er det overordnede princip bag verdensmålene (25. sept. 2015) “leaving no one behind” og “to reach first those who are furthest behind” (United Nations, Sustainable Goals Report 2016). 

Visionerne blev anvendt ift. at udforme en udvidet forståelse af Kontaktperson+ profilen. Ved at arbejde med konkrete delmål i flere af verdensmålene, blev profilens kompetenceområder konkretiseret.

Anvendelse af verdensmålene

I det følgende gengives konklusioner fra den konkretisering af viden, færdigheder og kompetencer hos kontaktperson+, som er foretaget med inspiration fra delmål i verdensmålene 4, 10 og 16.

Baseret på verdensmål 4 – Kvalitetsuddannelse

Indsigt i uddannelser og erhvervslivets udvikling er påkrævet for at kunne organisere individuelle ungeforløb med relevante og realistiske stationer på de unges vej.
Samtidig er det vigtigt at kunne indtage et ungeperspektiv i mødet med samfundets krav og ambitioner.
Vejledningsmetoderne skal videst muligt omfang kunne matche den uforudsigelige erhvervs- og jobudvikling i det 21. århundrede.
For at imødegå de mange ukendte faktorer, er professions- og sektorkrydsende dialog og samarbejde afgørende.

Kontaktperson+ skal have viden om erhvervs- og uddannelsesudvikling, beherske målgrupperelevante vejledningsmetoder og kunne samarbejde i et kædeansvar.

Baseret på delmålene 4.4, 4.5 og 4.a

4.4 Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsfærdigheder, for ansættelse, anstændige job og iværksætteri, øges væsentligt.
4.5 Inden 2030 skal [….] sikres lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsundervisning for de mest udsatte, herunder mennesker med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situationer.
4.a Uddannelsesinstitutioner skal bygges og opgraderes, så de tager hensyn til barnets tarv, handicap og køn, og så de skaber et sikkert, ikke-voldeligt, rummeligt og effektivt læringsmiljø for alle.

Baseret på verdensmål 10 – Mindre ulighed

Arbejdet med udsatte unge indebærer et opsøgende og konsekvent arbejde med alle typer unge, uanset deres baggrund og ballast. Det indebærer behovet for viden om og kompetencer til håndtering af de mange forskellige målgrupper, især de med en stor kompleksitet.
Kontaktperson+ skal fremme social mobilitet ved at arbejde med de unges progression hen imod selvforsørgelse og de unges egne mål.

Kontaktperson+ skal have viden og kompetencer mhp. målgruppen.

Baseret på delmålet 10.2

10.2 Inden 2030 skal social, økonomisk og politisk inddragelse af alle styrkes og fremmes, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status.

Baseret på verdensmål 16 – Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Alle relevante fagprofessionelle og øvrige aktører, såvel som de udsatte borgere selv skal indgå i beslutningsprocesser om deres egne sager.  Det indebærer de unges aktive “meddesign” af deres individuelle forløb.

Kontaktperson+ skal kunne inddrage de unge i at meddesigne deres forløb.

Baseret på delmålet 16.7

16.7 Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

Referencer

(April 2020)

Hildebrandt, Steen “Verdensmålene – vor største mulighed og udfordring”, 2017, Systime