Relationsdannelse

Relationer er afgørende for de unges oplevelse af ´systemet´. En positiv relation til den professionelle kan kompensere for negative erfaringer med eller i ´systemet´.

Empati, autenticitet, humor og optimisme kædes sammen med positive resultater i socialt arbejde. Personlige træk har betydning, så som ærlighed, ydmyghed, fleksibilitet og at erkende egne begrænsninger, indrømme usikkerheder og at kunne undskylde egne fejl.

I unge med kant Syddanmark arbejdede forskerne og projektdeltagerne med en række relationstemaer, som de fagprofessionelle overførte til deres egne kontekster og udvekslede om i løbet af netværksmøder og workshops:

Unges forventninger

De unges behov og forventninger blev afdækket igennem to fokusgruppeinterviews (jan. 2019) og blev afsæt for dialoger imellem ungeaktørerne i Unge med kant Syddanmark:

Man føler sig ikke altid inddraget.

De skal acceptere mig og den væremåde jeg har.

Vi skal have forståelse for hinanden.

De må gerne være i godt humør.

De skal ikke kun bruge karakterer. Vi er ikke robotter.

Man skal se på andre ting hos mennesker.

Han skal synes man er god og ikke irriterende.

Vi skal kunne snakke med hinanden.

De skal ikke sætte sig over os andre.

Tillid og fortrolighed er vigtigt. Man skal kunne stole på dem.

Når man siger noget, hvad bliver det så brugt til? Det er vigtigt at det ikke kommer videre.

Typiske forventninger syntes at være, at de professionelle er kontinuerligt til rådighed, overholder aftaler og er til at stole på, bekymrer sig, deler
information og lytter, er venlige og har humor, samt har en ikke-dømmende tilgang til de unge og deres situation.

Lytning og transparens

omfatter bl.a. at kunne lytte aktivt og at informere om hvad der er sket og skal ske. Desuden at kunne danne mening ud fra brudstykker af information.

I et kædeansvar

Fragmentering udgør en væsentlig barriere for personlig involvering og relationsdannelse. Gode relationer er også et organisatorisk spørgsmål.

Professionelle færdigheder

Endelig blev der konkluderet på de fornødne professionelle færdigheder i arbejdet med relationsdannelse med og omkring de unge:

  • At skabe rolleklarhed – ærlighed over for de unge angående formålet og begrænsninger for samværet
  • At arbejde samarbejdsorienteret og problemløsende – i en balance mellem konfrontation og positiv understøttelse
  • At interagere relationelt – med forpligtelse og kontinuitet, også organisatorisk
  • At tilegne sig relevant viden – om unge og udsathed, også specialistviden
  • At reflektere (sammen) – i en balance mellem at gøre, at vide og at være.

Sammenfattende kunne Bo Klindt Poulsen, VIA University College, konkludere følgende (2020):

Stærke samarbejdsalliancer er kendetegnet ved gensidig respekt, ærlighed og stærke følelser, på trods af udfordringer og konflikter undervejs.

Baseret på Steensbæk m.fl. (2019)

Støttet af