Individuelle ungeforløb – en didaktik

De unge

Målgruppen for Unge med kant Syddanmark er de mest udsatte unge som udgør ca. 6% af ungepopulationen i Danmark. De unge er mellem 15 – 29 år, står uden uddannelse og udenfor arbejdsmarkedet og bærer på en høj kompleksitet i deres problematikker.

Samtidig kommer de unge også med erfaringer, evner og drømme, som kan være drivkraft for at kunne skabe sig et bæredygtigt liv.

De unge i projektet

På tværs af organisationer og sektorer har fagprofessionelle sammen med de unge tilrettelagt udviklings- og læringsforløb, der passer til de enkelte unge. Forløbene for i alt 90 unge er blevet gennemført i et samarbejde mellem erhvervsskoler, klassecentre og de kommunale ungeindsatser i Vejle hhv. Tønder.

  • Vejle, 59 unge – hovedsageligt rekrutteret fra Ungdomscenter Vejle (10. kl.), primært med overgange til Syddansk Erhvervsskole, Campus Vejle og SOSU Vejle
  • Tønder, 31 unge – hovedsageligt rekrutteret fra Tønder10 og Tønder Handelsskole, primært med overgange til forskellige lokale og regionale ungdomsuddannelser

Ungeprogression – en taksonomi

Forløbene er blevet fulgt af eksterne evaluatorer fra primo 2019 – ultimo 2020. En selvudviklet taksonomi for ungeprogression henimod erhvervsparathed blev bl.a. anvendt til dette formål.

Taksonomien blev også benyttet i kommunikationen iblandt professionelle og faggrupper.

Taksonomi for ungeprogression (2020), udviklet i Unge med kant Syddanmark (2018-2020, videreudviklet i Youth in transition (2018-2021) og Unge med kant Hovedstaden (2019-2022).
Download beskrivelse med indikatorer (marts 2020)

Didaktisk organisering af individuelle ungeforløb

Progression hos udsatte unge henimod erhvervsparathed foregår ikke nødvendigvis lineært, ikke nødvendigvis entydigt i dens faser og ikke nødvendigvis i samme takt som andre unge. Der kan forekomme fremspring, omveje eller overlap. Også tempoet for udviklingen vil være individuelt. For at kunne matche denne kondition, kræver det en særlig didaktik at designe og organisere de enkelte ungeforløb. Den didaktiske organisering foregår i et kædeansvar med de relevante lokale aktører.

I rammerne af Unge med kant Syddanmark blev der afholdt en række didaktiske workshops med fagprofessionelle praksiseksperter fra Vejle og Tønder (efterår 2019 – forår 2020). Formålet var at skitsere en operationel didaktisk model for design af individuelle ungeforløb. Workshoprækken var forskningsledsaget af VIA University College. Der blev arbejdet på:

  • at afdække metoder for at understøtte ungeprogression i de enkelte faser og især også i overgangene
  • inddragelse af de unge og ejerskab i deres forløb
  • kontaktpersonens rolle
  • beføjelser og støtte fra ledelsen

Arbejdet resulterede i en generisk model. Modellen kan benyttes lokalt af de nye kontaktpersoner i kommunerne, af andre fagprofessionelle med behov for indsigt i de unges forløb og den organisatoriske kontekst, samt af ledelsen af de samarbejdende organisationer i kædeansvaret.

Modellen er beskrevet yderligere og forsynet med en vejledning i en didaktisk workshop i projektet Unge med kant Hovedstaden (maj 2020).

Støttet af