Fagprofessionelle metoder

Unge med kant Syd ville også styrke det tværprofessionelle og det tværsektorielle samarbejde om ungemålgruppen. Dermed skulle de professionelles kompetencer og metodebrug gøres gennemsigtige over for hinanden. For det andet skulle relevante metoder inden for motivering, relationsdannelse og mestring tilbydes til de fagprofessionelle omkring de unge.

Ny forskning (Mik-Meyer, 2017 og 2018) har ført til erkendelsen af, at det ikke nødvendigvis er muligt, at alle professionelle omkring de unge opnår en fælles tilgang og fælles metoder for arbejdet med de udsatte unge. Måske er det heller ikke nødvendigt og ikke engang ønskværdigt. For ungeaktørernes tilgange er forankret i hver deres kernefunktion, såsom ungevejledning, socialt arbejde eller faglig undervisning. Alle områder er vigtige for de enkelte unge, om de så repræsenterer lovgivning og personuafhængige procedurer, økonomiske forhold eller arbejdet med den unges udviklingsprocesser og faglige mestring.

I dette samspil er det afgørende, at de forskellige ungeaktører ikke modarbejder hinanden og at de unge selv oplever en sammenhæng for dem i deres individuelle forløb. Det indebærer, at de fagprofessionelle har eller opnår en respekt for hinandens fagligheder, kommunikerer omkring dem og bringer dem samlet og meningsgivende i spil ift. de enkelte unge.

Fælles tilgang

Trods diversiteten består der generel enighed om den “anerkendende tilgang” til de unge med et “ressource-orienteret ungesyn”. Begge dele kan forstås på mange måder, lige såvel som der kan være forskellige forståelser af valg af værktøjer til formålet og timing af tiltag.

I det fagprofessionelle landskab rummes også “ungeperspektivet”, som typisk mødes med krav fra omgivelserne og “erhvervsperspektivet”.

De forskellige forståelser kan forårsage sammenstød – i faggrupper og på tværs af faggrupper. Også her er det vigtigt at udveksle om tilgangene og at prioritere på baggrund af den enkelte unges ståsted, potentialer og mål.

Kompetenceudvikling

Alle faggrupper har deres fagstolthed og kernemetoder, som de i kraft af deres professionalisme er dedikeret til. Samtidig kan de unges komplekse udfordringer sjældent besvares med én enkelt metodik.

Typisk udviser ungeaktører omkring udsatte unge en stor faglig interesse i nye metoder og at få deres metoder bragt i spil på nye måder. Unge med kant Syddanmark har forsøgt at bidrage til de diverse fagprofessionelle landskaber i Tønder hhv. Vejle ved at tilbyde metode(sæt) fra 3 områder:

  • Motivation
  • Relationsdannelse
  • Karrierelæring

Derudover har vi fremhævet det fælles fokus for de unge: en retning henimod selvforsørgelse, eller sagt med andre ord, at støtte de unges udvikling henimod deres erhvervsparathed.

Udvalgte metoder


Støttet af