Evalueringer

Evalueringerne har spillet en væsentlig rolle i Unge med kant. Projektet har dokumenteret både sine effekter, sine metoder og validiteten af sine løsninger.

Projektet har opereret på et vanskeligt domæne, hvor løsningerne er lokale og individuelle og hvor mange metoder ofte endnu var implicitte. Samtidig havde Unge med kant ambitionen om at kunne beskrive og generalisere de udviklede løsninger, således at metoderne ville kunne komme andre organisationer og kommuner til gode. EUK/KL (tidl. UU DANMARK) tilsigtede at projektet dermed kunne bidrage til den landsdækkende implementering af Kommunal Ungeindsatsens tiltag for de allermest udsatte unge.

Data fra Unge med kant Syddanmark indgik i flere evalueringer:

Effektevaluering for de unges vej mod varig selvforsørgelse

Som del af en projektportefølje under Region Syddanmarks Uddannelsespulje, har professionelle og unge i Unge med kant Syddanmark bidraget med diverse fokusgruppeinterviews, baseret på projektets forandringsteori. COWI har forestået effektmålingen på de 90 unge i Unge med kant. Evalueringsresultaterne er umiddelbart frit tilgængelige, men indgår i en slutrapport om projektet til Regionen.

Virkningsevaluering

Formålet med projektets egen supplerende, forskningsbaserede virkningsevaluering var at give projektledelsen og de lokale partnere indsigt i virkningen af de metoder, der var valgt i projektet. Denne evaluering er foregået formativt, således at partnerne videst muligt fik mulighed for at lære undervejs i projektet af (mellem-)resultaterne. Nogle resultater kunne understøtte den oven for nævnte eksterne effektmåling.

Virkningsvevalueringen har belyst:

  1. Udviklingsprocessen og slutmodellen for ungeforløb – en didaktik
  2. De fagprofessionelles metoder og kompetencer
  3. Dannelse, implementering og den videre drift af kædeansvar
  4. Kompetenceprofil for stifinder (= Kontaktperson+)

Desuden er de unges individuelle udvikling blevet evalueret, ud fra projektets taksonomi: (kontaktparathed >) vejledningsparathed > valgparathed > uddannelsesparathed > arbejdsmarkedsparathed (= erhvervsparathed).

Forskere fra VIA/DPU har forestået evalueringen, i tæt samarbejde med projektkonsulenten fra Moeve aps, baseret på et evalueringsdesign, som var godkendt og fulgt af de lokale projektledere i Vejle hhv. Tønder.

Resultater fra virkningsevalueringen

(Publiceres ult. jan. 2021)

For resultater i detaljer, se nedenfor.


Støttet af