Kædeansvar

Om kædeansvar

Begrebet ´kædeansvar´er etableret i rammerne af indsatsen ´Unge med kant´. Begrebet dækker over et systematisk og veletableret tværprofessionelt samarbejde omkring de enkelte udsatte unge.

Kædeansvaret løftes i fællesskab af de involverede fagprofessionelle omkring de unge. Det drejer sig fx om uddannelsesvejledere, beskæftigelsesvejledere, pædagoger, socialrådgivere og specialister som psykologer, misbrugskonsulenter etc. i den kommunale ungeindsats.

Erhvervsskolerne (EUD) og FGU spiller en ny og vigtig rolle i kædeansvaret. Vejledere og lærere fra EUD og FGU samarbejder med kommunernes fagprofessionelle om at støtte de unge i at blive erhvervsparate, både inden uddannelsen, ved påbegyndelse og undervejs i uddannelsen.

Også aktører fra civilsamfundet, såsom forældre eller private mentorer, indgår i kædeansvaret. Derudover tager fritidsorganisationer og kulturinstitutioner et ofte også væsentligt ansvar.

Erhvervsskolen som en vigtig partner

Erhvervsuddannelserne (EUD) er ikke alene faglige uddannelser, men bidrager i kraft af deres opdrag også til at løfte samfundsopgaver. Samtidig kan en EUD-vej være med til at indfri de unges drømme om deres fremtid.

Trods dette, har de færreste kommuner et systematisk og tæt samarbejde med EUD om udsatte unge. Ressourcerne på erhvervsskolerne er under pres. Mange erhvervsskoler har valgt ikke at fokusere på den umiddelbart ressourcekrævende målgruppe udsatte unge. Yderligere kræver kædeansvaret en indsigt i “det kommunale system”, og langt fra alle erhvervsskoler har egne eksperter, der kan navigere i systemet.

Men succesen overbeviser der, hvor dette samarbejde er etableret.

Kædeansvar i Unge med kant Syddanmark

Etablering af et forpligtet lokalt kædeansvar var et klart opdrag i Unge med kant Syddanmark.

I Vejle har man allerede inden projektets påbegyndelse (aug. 2018) haft et tæt samarbejde mellem UU og de lokale erhvervsskoler i en årrække, imens dette tiltag var relativt nyt i Tønder. I begge kommuner er samspillet blevet intensiveret, formaliseret og sat i drift.

I Unge med kant Sydddanmark har de lokale erhvervsskoler især bidraget med:

  • ekspertise omkring arbejdsmarkedsparathed (= “erhvervsparathed”)
  • EUD support – aktive bidrag på de enkelte unges vej hen til og ind i en erhvervsuddannels
  • et paratskab til at modtage og fastholde udsatte unge i EUD

Lokalt har ungeaktørerne i Vejle og Tønder udformet egne procedurebeskrivelser, modeller for kvalitetssikring og etableret hver deres egne processer for det tværsektorielle samarbejde om ungeforløb.

  • I Tønder har KUI skitseret deres processer, formaliteter og kontakter offentligt tilgængeligt via en Padlet ”Den kommunale ungeindsats”. Processerne er del af den kommunale ungestrategi.
  • I Vejle har den tværorganisatoriske styregruppe fastlagt en række detaljerede procedurer, under inddragelse af de fagprofessionelle. Procedurerne omhandler ansvarsfordelingen især i ”overgangene” i ungeforløbene og ansvarsfordelingen imellem de fagprofessionelle for ”den gode overdragelse”.

For begge kommuner gælder, at processerne er vedtaget i fællesskab på ledelsesniveauet i kædeansvaret og gælder alle ungeaktører, uanset hvor forskellige de måtte være. Begge kommuner følger nu et paradigme om: ”Den der ser problemet, tager initiativ.”

For uddybende eksempler se:


Støttet af