De fagprofessionelles metoder og kompetencer – evaluering

Unge med kant Syd havde som ambition at styrke det tværprofessionelle og det tværsektorielle samarbejde om ungemålgruppen. Dermed skulle de professionelles kompetencer og metodebrug gøres gennemsigtige over for hinanden. For det andet skulle relevante metoder inden for motivering, relationsdannelse og mestring tilbydes til de fagprofessionelle omkring de unge.

I projektet deltog aktivt 64 % flere navngivne professionelle og mellemledere end estimeret, registreret i udvekslingsseminarer og i workshops. Heri indgår ikke de kolleger, som lokalt er blevet involveret på øvrig vis.

Kommunale vejledereEUD vejledere /
undervisere
Andre
fagprofessionelle
Tønder678
Vejle6612
I alt: 45121320

Uddrag fra virkningsevalueringen

Projektet er lykkedes med lokalt at involvere forskellige grupper fagprofessionelle og ledere. De forskellige ungeaktører har i løbet af projektet ikke alene opnået et langt større kendskab til hinanden, men også opbygget en (endnu større) forpligtelse over for hinanden.

Til en vis grad har aktørerne formået at skabe et fælles sprog/terminologi og en fælles metodisk indsigt på tværs af sektorerne.

Ny forskning (Mik-Meyer, 2017 og 2018) har dog også ført til erkendelsen af, at det ikke nødvendigvis er muligt, at alle professionelle omkring de unge opnår en fælles tilgang og fælles metoder for arbejdet med de udsatte unge. Måske er det heller ikke nødvendigt og ikke engang ønskværdigt. For ungeaktørernes tilgange er forankret i hver deres virke, såsom ungevejledning, socialt arbejde eller faglig undervisning og andre områder. Ingen tvivl om, at alle områder er vigtige for de enkelte unge, om de så repræsenterer lovgivning og personuafhængige procedurer, økonomiske forhold eller arbejdet med den unges udviklingsprocesser og faglige mestring.

Til gengæld er det afgørende, at de forskellige ungeaktører har respekt for hinandens fagligheder, kommunikerer omkring dem og bringer dem samlet og meningsgivende i spil ift. de enkelte unge.

VIA University College bidrog i projektet med et kompetenceudviklingsforløb for de fagprofessionelle. Forløbet var dels var integreret i de halvårlige netværksmøder, dels understøttede forløbet den faglige produktion i løbet af projektet.

Undersøgelse og konklusion

For at kunne vurdere effekten af denne indsats i projektets ramme blev der gennemført en dataindsamling (Forår 2019 – dec. 2020), som blev analyseret i december 2020.

VIA University College stod for udarbejdelse af surveyen (efterår 2018) og for forarbejdning af dataene (dec. 2020). Spørgerammen var baseret på Center for Ungdomsforsknings ”5 motivationsorienteringer” (2017) for udsatte unge ift. uddannelse og job. Dette valg var taget, idet motivationsarbejde står centralt i ungeforløb.

Dermed kunne der sammenlagt konkluderes på surveybesvarelserne i forhold til ”lærings-/mestringsmotivation”, ”relationsmotivation”, ”praksismotivation”, ”retningsmotivation” og ”nødvendighedsmotivation” (CeFU, 2017). Idet motivationsarbejdet sammenlagt har fokus på de unges selvforsørgelse, blev de professionelle også bedt om deres vurdering af dette fokus.

Trods mindre forbehold kunne der konkluderes på en samlet progression hos de fagprofessionelle, og ved alle parametre. COVID-19 har haft en bremsende effekt på fokus og hastighed, men ikke stoppet kompetenceudviklingen. Som særlig interessant fremstår de fagprofessionelles øgede fokus på retning hos de unge (henimod selvforsørgelse) og på deres egne kompetencer til at støtte de unge i deres retning.


Støttet af