Sammendrag: Indsats for udsatte unge

UU DANMARK har iværksat et samlet program, der tildeler ressourcer og aktiviteter til udsatte unge og de fagprofessionelle, der arbejder med de udsatte unge. Målet er at bringe unge på kanten af samfundet tættere på uddannelse og selvforsørgelse. Programmet arbejder både i dybden med aktiviteter til de enkelte unge, og i bredden med ressourcer og kompetenceudvikling til de fagprofessionelle i kommunerne.

Fakta

  • I ”Unge med kant” arbejdes både med interventioner direkte relateret til de unge individuelt, og med en langsigtet og systemisk tilgang for at sikre bæredygtighed og forankring.
  • ”Unge med kant Hovedstaden” gennemføres og udvikles parallelt og udvekslende med pilotprojektet ”Unge med kant Syddanmark” og det europæiske projekt ”Youth in transition.”
  • ”Unge med kant Hovedstaden” eksekveres i perioden april 2019 til december 2022 med en bevilling fra Den Europæiske Socialfond og Region Hovedstaden. De udførende partnere er de kommunale ungeindsatser (KUI) i 9 kommuner samt 2 erhvervsskoler og 2 FGU skoler.
  • VIVE og COWI forestår hver især og på forskellig vis evaluering og kvalitetssikring. VIA University College forestår kompetenceudvikling til de fagprofessionelle.
  • UU DANMARK har det overordnede ansvar og varetager projektledelsen.

Fra ’unge på kanten til unge med kant’

Målgruppen er de mest udsatte unge, der udgør ca. 6 % af ungepopulationen. De unge er mellem 15-29 år, står uden uddannelse og uden for arbejdsmarkedet. Det er unge, som bærer på meget komplekse problemer.

Med baggrund i forskningsvaliderede metoder for motivationsarbejde arbejder de fagprofessionelle sammen med de unge med fokus på deres individuelle forløb.

Arbejdet med udsatte unge kræver en stærk pædagogik og vejledningsfaglighed, med særlig fokus på motivation, relationsdannelse og mestringsstrategier. Alle involverede ungeaktører skal samarbejde med baggrund i en fælles forståelse og en fælles lokalt udviklet didaktik. Tilgangen til de unge er ressourceorienteret.

Kædeansvar og kontaktperson

I de medvirkende kommuner skal etableres et kædeansvar: didaktisk, organisatorisk og økonomisk. Hver af de unge får tildelt en kontaktperson, som ikke blot bistår dem i de svære overgange eller situationer, men følges med dem kontinuert og konstant til gennemført ungdomsuddannelse eller fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontaktpersonen bliver samtidig koordinerende i det kædeansvar, som skal sikre, at de fornødne faglige og økonomiske ressourcer tildeles når påkrævet. Kommunerne forpligter sig til at inddrage både den forberedende grunduddannelse (FGU) og erhvervsuddannelserne (EUD) direkte i kædeansvaret, for de unge, hvor det er relevant.

De unges deltagelse

Den kommunale ungeindsats er fra politisk side ønsket som handledygtige lokale organisationer. Det handler om at give de unge muligheder for deltagelse i uddannelse og beskæftigelse.

Unge med kant er en direkte og meget ambitiøs understøttelse af den politiske aftale om bedre veje til uddannelse og job. Indsatsen leverer ressourcer, modeller og didaktik, mhp. opbygning af de sammenhængende kommunale ungeindsatser, og er et kroneksempel på, hvordan vi omsætter politiske målsætninger til konkret praksis i kommunerne.

Anders Ladegaard, formand for UU DANMARK