Københavns Kommune

UU København vejleder unge fra 8. klasse til 25 år til valg af uddannelse eller beskæftigelse efter grundskolen. Det lokale projekt i Unge med kant Hovedstaden er placeret i den del af UU København, der vejleder unge i alderen 15 til 24 år. Jobcenter Københavns Ungeenhed (JKU) er en tæt samarbejdspartner til UU København og indgår i kædeansvaret omkring de unge.

Københavns Ungeindsats

– en enkel indgang for støtte til unge uden uddannelse eller job

Indsatsen retter sig mod unge, der har behov for hjælp i mere end én forvaltning. KUI foregår i et samarbejde mellem Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, Børne- og ungdomsforvaltningen såvel som Socialforvaltningen. Indsatsen skal samlet bidrage til Københavns 2030-målsætning om, at 90 % af byens unge skal have gennemført en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 25 år. KUI benytter sig af a) UngeGuider til indbyrdes koordinering og ´oversættelse´ mellem kommunen og den unge, b) tværgående koordination af de unges uddannelsesplaner og c) faste principper og tidsfrister for samarbejdet i KUI mhp. sammenhængende hjælp til de enkelte unge.

Læs mere

Københavns Kommune er én af de 3 senest tilkomne partnere i Unge med kant Hovedstaden, hvis lokale aktiviteter derfor er berammet til kun ét år (jan. – dec. 2022). For at kunne opnå en faglig sammenhæng og drage nytte af det netværk, der er bygget op af de erfarne partnere siden 2019, deltager vejledere og andet fagpersonale i projektets “partnermentoring aktiviteter”. Samtidig bidrager Københavns Kommune med egne erfaringer til partnerskabet.

Målgruppen

I den med afstand største kommune i både Unge med kant Hovedstaden og i hele Danmark, udgør udsatte unge et betydeligt volumen i kommunens ungepopulation.

Min. 60 unge vil få mulighed for at deltage i Unge med kant Hovedstaden. Ved den indledende vurdering afdækkede vejlederne følgende overordnede målgrupper (med unge i typisk flere målgrupper på én gang):

 • Uafklarede unge med mange afbrud
 • Psykisk sårbare unge over 18 år
 • Unge med støttebehov og stor vedholdenhed fra UngeGuide (Kontaktperson+)
 • Unge med særligt lavt selvværd
 • Unge med “ny udsathed”, også high-performance unge og uddannelsesparate unge med høje karakterer men lav trivsel, mhp. forebyggelse af selvskade m.m.
 • Anbragte unge i overgangen til 18 år
 • Kriminalitetstruede unge
 • Unge afhængige af online spil
 • Unge med kønsidentitetsproblematikker i særlige 10. kl. tilbud
 • Unge fra specialskoler
 • Adopterede unge
 • Sent diagnosticerede

Samarbejdspartnere i kædeansvaret

I Unge med kant København skelnes mellem faste samarbejdspartnere og inddragelse af samarbejdspartnere i form af ´tilbud´.

Den primære faste samarbejdspartner i det lokale projekt er Jobcenter København. Derudover samarbejdes med:

 • FGU Hovedstaden
 • Ungdomsskolens tilbud ”Min vej”
 • TAMU, særligt for unge der har brug for at komme i et helt nyt miljø
 • Brandmandskorpset og brandkadetter
 • Enhed for kriminalpræventive indsatser
 • AMU-center, særligt mhp. opnåelse af almenkompetencer, primært til de ældre unge
 • Socialforvaltning, heriblandt særligt ang. stofmisbrug og motionsfremme

Aktiviteter

Aktiviteterne i Unge med kant København vil være dels nydesignede tiltag, dels udvidelser / supplementer / kvalitetsudvikling af igangværende aktiviteter. Heri indgår bl.a.:

 1. Boksning for piger
 2. Afsøgningsforløb forud for FGU

(Under opdatering)

Eksempler på ungecases, med afsæt i deres individuelle ungeforløb, indsamles og publiceres også løbende.