FGU Øresund

FGU Øresund i Helsingør er både et studiemiljø og et ungdomsmiljø hvor relationer og undervisning bringer de unge tættere på deres drøm om uddannelse eller arbejde. Til det formål samarbejder man også tæt med KUI (den Kommunale Ungeindsats) i Helsingør, med ungdomsuddannelserne og med civile aktører.

Forberedende Grunduddannelse Øresund

i Helsingør

FGU Øresund byder på de tre spor EGU, PGU og AGU, hvor unge mellem 15-25 år får det sidste skub inden de vælger hvilken ungdomsuddannelse eller hvilket job de efterfølgende skal beskæftige sig med. Skolen skaber muligheder for deltagelse og læring, både for de fagligt stærke elever, der hurtigt har tilegnet sig viden og færdigheder, og de elever, der har brug for at træne ekstra for at lære. Bevægelsen går fra TILSTEDEVÆRELLSE over DELTAGELSE til LÆRING.

Læs mere om FGU skolen

FGU Øresund er én af de 3 senest tilkomne partnere i Unge med kant Hovedstaden, hvis lokale aktiviteter derfor er berammet til kun ét år (jan. – dec. 2022). For at kunne opnå en faglig sammenhæng og drage nytte af det netværk, der er bygget op af de erfarne partnere siden 2019, deltager FGU Øresund i projektets “partnermentoring aktiviteter”. Samtidig bidrager FGU Øresund med egne nye erfaringer til partnerskabet.

Overgangen til EUD for ´unge med kant´

Det lokale projektteam på FGU Øresund vil arbejde med en kvalitetsudvikling af deres kombinationsforløb med erhvervsuddannelserne, som er blevet en fast bestanddel i skolens årshjul. Erfaringerne har indtil videre vist, at alt for mange unge falder fra, uden at de professionelle ved ret meget om hvilken effekt et kombinationsforløb har i forhold til at klæde de unge godt nok på til et uddannelsesvalg.

Projektgruppen på FGU skolen har derfor udarbejdet et nyt koncept kombinationsforløb, som er specielt tilpasset målgruppen ´unge med kant´ . Kombinationsforløbet er afprøvet flere gange og på forskellig vis i løbet af 2022.

Samtidig er forløbene blevet effektmålt og evalueret ift. de unges progression, af de unge og af de involverede professionelle. I betragtningerne indgik også en observation af, om kombinationsforløbet fik en effekt på de unges uddannelsesvalg.

Målgruppe

FGU Øresund har arbejdet med omtrent 50 unge på skolen, hvoraf ca. 3/4 del har indgået i kombinationsforløbet.

  • De første 15 unge i foråret 2022 var elever på skolens SOP-linje, som del af produktionsgrunduddannelsen (PGU), omhandlende Sundhed, Omsorg og Pleje.
  • (Den næste gruppe …)

Aktiviteter

Forårsforløbet blev tilrettelagt og gennemført sammen med SOSU H. Baseret på evalueringsresultater og konklusioner fra dette forløb, blev 2 tilsvarende forløb realiseret i løbet af efterår 2022, sammen med HF og VUC Helsingør hhv. Unord.

Uanset, så blev de unge fortsat fulgt tæt af vejleder og lærere, også efter afsluttet kombinationsforløb. De nødvendige metoder og relevante støttetiltag blev valgt ift. de enkelte unges behov, enten på FGU-skolen eller i de kontekster, som de unge kom ud i. Læs fx beretning om Hassan (anonymiseret).

Aktivitetsfaser i første delprojekt – kombinationsforløb med SOSU H, forår 2022

  • Gruppevejledning af SOP værkstedet og workshop om forløb (marts 2022)
  • Besøg af SOSU H på FGU Øresund som forberedelse til kombinationsforløb (marts/april 2022)
  • Kombinationsforløb på SOSU H med deltagelse af elever, vejleder og lærer (5 dage, april/maj2022)
  • Gruppevejledning af SOP værkstedet og workshop om evaluering af forløb (maj 2022)
  • Evaluering af første kombinationsforløb med interne aktører på FGU Øresund og SOSU H, efter afsluttet kombinationsforløb

Lokale tilgange og løsninger

I projektet har FU Helsingør fokuseret på kvalificering af skolens kombinationsforløb med de omkringliggende erhvervsskoler. I denne kontekst er kædeansvaret for FGU-eleverne blevet styrket betydeligt.