Ballerup Kommune

Projektgruppen i Ballerup er organiseret i rammerne af kommunens ungeindsats (KUI). Inden for denne ramme samarbejder man med KUIs beskæftigelsesforvaltningen, med den Forberedende Grunduddannelse (FGU), med praktikvirksomheder og med socialforvaltningens tilbud. I det udvidede kædeansvar indgår Vilvorde, afdeling på Roskilde Tekniske Skole.

En sammenhængende ungeindsats

Borgerne i Ballerup skal opleve, at hele kommunen arbejder samlet og koordineret for at lykkes med, at alle børn og unge kan leve et godt, selvstændigt og udviklende liv hele livet. Det fordrer et tæt og forpligtende samarbejde på tværs af hele organisationen.

Den sammenhængende ungeindsats 13-29 år

Målgruppe

Målgruppen i Ballerup omfatter 40 unge, groft fordelt på 2 målgrupper:

  • Unge 15-17 årige der ikke er gået direkte i uddannelse eller med en eller flere afbrud efter grundskolen
  • Unge 18-29 årige uden uddannelse og med flere skift mellem arbejde, uddannelse, FGU og offentlig forsørgelse

Den lokale organisering omkring målgruppen

Kontaktperson+

Igennem en målgruppevurdering afklares de enkelte unges behov, og sammen med den unge kobles op til forskellige aktiviteter / muligheder:

  • Aktiviteter sammen med Vilvorde og/eller Hotel- og Restaurantskolen
  • Tilbud efter LAB
  • FGU
  • Praktik
  • Tilbud efter SEL

Kontaktpersonen har en udvidet funktion som “stifinder “. Stifinderen arbejder med metoder for uddannelsesvejledning, og sammen med de enkelte unge udarbejdes en plan for hver af dem.

Samlet skal de individuelle ungeforløb resultere i en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, hhv. ordinært arbejde.

Samarbejdsmodellen

Udgangspunktet for den koordinerede indsats omkring de enkelte unge er samarbejdsmodellen som en del af den kommunale ungeindsats.

I samarbejdsmodellen er de unge sikret én indgang hos en tovholder, der sikrer koordinering af en samlet uddannelsesplan for den unge med inddragelse af relevante fagpersoner, personer i den unges netværk eller andre, der kan have betydning for at støtte op om den unges plan. Fagpersonerne indgår i den unges tværfaglige team.

I Unge med kant Ballerup varetages tovholderfunktionen af en uddannelsesvejleder, der sammen med den unge og hjælp fra det tværfaglige team finder frem til, hvilken indsats, der kan understøtte den unge i at blive klar til at starte uddannelse. Uddannelsesvejlederen arbejder derudover med den unges mestring, motivation og relationsdannelse.

Dermed sikres en gennemgående person fra udskolingen til gennemført uddannelse alt efter, hvor den unge er henne ved opstart i projektet.

Kædeansvar

Det lokale kædeansvar er således forankret hos en uddannelsesvejleder i et tværfagligt team i den kommunale ungeindsats. Indsatsen støttes op af en kontaktperson tildelt i KUI i de tilfælde, hvor den unge har behov for udvidet støtte i forhold til at realisere sin uddannelsesplan.

Det lokale koncept for individuelle ungeforløb

Eksempler på cases, med afsæt i lokale individuelle ungeforløb, indsamles og publiceres løbende.