Rødovre Kommune

Unge med kant Rødovre er organiseret under Ungecenter 2610. Projektgruppen arbejder i rammerne af den nye kommunale ungeindsats (KUI), heriblandt i et tæt samarbejde med Jobcentret. I det udvidede kædeansvar indgår Hotel- og Restaurantskolen.

Godt på vej

I Rødovre sigter man mod at gennemføre 60 ungeforløb. Behovet er stort for additionelle aktiviteter, der kan styrke kommunens standardtilbud til de udsatte unge.

Organisering

Ungecenter 2610 er en ungdomsskole med forskellige linjer. Unge med kant Rødovre understøtter og videreudvikler aktiviteter for de mest udsatte unge, dels i rammerne af centrets linjer, dels uden for centrets standardtilbud til de unge.

Ungecentret indarbejder kommunens målgrupperelevante services og inddrager de væsentlige ungeaktører fra andre af kommunens afdelinger:

Målgruppe

Projektgruppen arbejder med flere målgrupper. Målgrupperne er indstillet til Unge med kant fra forskellige kommunale afdelinger.

  1. Unge med mellemøstlig/palæstinensisk baggrund, der alle har afsluttet et grundskoleforløb i deres herkomstland. De unge har i deres barndom haft tilknytning til Danmark, men er ikke for nuværende i stand til at afkode de begreber, kulturer og normer, der knytter sig til et teenageliv i Danmark, herunder samfundets forventninger ang. uddannelse eller anden uddannelsesforberedende aktivitet.
  2. Unge med beskedne faglige, personlige og sociale forudsætninger i alderen 15-25 år. Indskrevet på 3 forskellige undervisningsforløb på Ungecenter 2610: a) dagskolen, b) fleks-klassen og c) OK klassen.
    OK klassen er et forløb, oprettet sammen med Jobcenter, for aktivitetsparate unge, der ikke opfylder adgangskravet for optagelse på EUD pga. massive personlige og sociale udfordringer.

Det lokale koncept for individuelle ungeforløb

Målgruppe 1: “Kulturgrammatik”

Der er etableret et personligt og særligt tilrettelagt vejlednings- og træningsforløb, som skal optimere de unges muligheder for at kunne deltage i uddannelses- og arbejdslivet fra august 2020. Forløbet tager udgangspunkt i uddannelsesvejledning, praktik og en personlig indføring med øvelser i sprog, kultur, adfærd og normer.

De unge følges tæt med en intensiv vejledningsindsats og løbende opfølgning i kædeansvaret.

Ramme: 1. sept. 19 – 30. juni 2020, 8 timer/uge.

Målgruppe 2: Wake-Up-Pick-Up-Call

Der er for hver elev/ung i de 3 klasser på Ungecenter 2610 udarbejdet en individuel og særlig vejlednings- og undervisningsplan mhp. at optimere de unges muligheder for at kunne blive optaget på FGU eller en erhvervsuddannelse.

Flere af de unge har psykiske lidelser, der begrænser deres sociale adfærd. Derfor er der etableret en afhentningsordning for at kunne støtte de unge i at møde op.

De unge har modtaget tilbud om hver morgen at blive ringet op for en sondering af deres psykiske tilstand og muligheder for på eget initiativ at kunne møde op til undervisning på Ungecenter 2610. Unge, der af særlige sociale og personlige årsager ikke er i stand til at møde op på eget initiativ bliver tilbudt en særlig samtale og efterfølgende et tilbud om afhentning på bopælen.

Ramme: Påbegyndt 1. nov. 2019, 20 timer/uge.

Publicering af de lokale tilgange og løsninger i Rødovre vil i løbet af 2020 blive udvidet med:

  • En model for den lokale kommunale ungeindsats, herunder kædeansvaret og det tværprofessionelle samarbejde
  • Kontaktpersonordningen og Kontaktperson+
  • (Mellem-)resultater fra arbejdet med de unge