Helsingør Kommune

Unge med kant Helsingør realiseres i "Ungeenheden i Helsingør Kommune", hvor UU vejledning og Team Unge i jobcentret er samlet i rammerne af den kommunale ungeindsats (KUI). Det sociale område tilknyttes med fremskudte indsatser. I det udvidede kædeansvar indgår bl.a. den forberedende grunduddannelse (FGU) samt på sigt også erhvervsskoler.

Ungekoordinatorer som centrale aktører

Kontaktpersonsordningen efter KUI-loven varetages af "Ungekoordinatorer", som i udgangspunktet er formelt udpegede UU-vejledere. Andre faggrupper indgår.

Organisering

Arbejdet er struktureret omkring en fælles it-platform. Alle faggrupper har ansvar for at bidrage med relevante data og løbende opdateringer. Et centralt spørgsmål er her at skelne mellem væsentlig og mindre væsentlig information.

Opbygningen af et stærkt og tæt kædeansvar er igangværende, med forpligtede aktører fra beskæftigelses- og uddannelsessektorerne, imens en konstruktiv dialog med medarbejdere fra den socialfaglige sektor er påbegyndt.

Kontaktperson+

UU-koordinatorerne er de centrale aktører i kædeansvaret.

Kontaktpersonen fungerer som et koordinerende og faciliterende omdrejningspunkt ift. det lokale kædeansvar. Derudover opfylder kontaktpersonen en væsentlig relationsfunktion ift. de enkelte unge.

Målgruppe

I Helsingør arbejder man med 40 unge, i alderen 15 – 23 år og heraf typisk 16 – 18 år. Ca. 2/3 dele af de unge er drenge.

Unge med kant Helsingør træder til, typisk når der er konstateret et højt fravær i skolen eller andre tegn på mistrivsel og personlige problemer hos de unge.

Vi oplever en øget opmærksomhed i de andre afdelinger i kommunen. For eksempel, jobcentret, SSP og socialpædagogerne ved mere og mere, at vi kan støtte og koordinere.

Jens Christy, lokal projektleder Unge med kant Helsingør

Lokale tilgange og løsninger hos projektpartneren Helsingør Kommune publiceres fra og med primo 2020.

Det indebærer:

  • Den valgte målgruppe, udfordringer og potentialer
  • En model for den lokale kommunale ungeindsats, herunder kædeansvaret og det tværprofessionelle samarbejde
  • Kontaktpersonordningen og Kontaktperson

Eksempler på cases, med afsæt i lokale individuelle ungeforløb, indsamles og publiceres løbende.