FGU Øresund

FGU Øresund i Helsingør er både et studiemiljø og et ungdomsmiljø hvor relationer og undervisning bringer de unge tættere på deres drøm om uddannelse eller arbejde. Til det formål samarbejder man også tæt med KUI (den Kommunale Ungeindsats) i Helsingør, med ungdomsuddannelserne og med civile aktører.

Forberedende Grunduddannelse Øresund

i Helsingør

FGU Øresund byder på de tre spor EGU, PGU og AGU, hvor unge mellem 15-25 år får det sidste skub inden de vælger hvilken ungdomsuddannelse eller hvilket job de efterfølgende skal beskæftige sig med. Skolen skaber muligheder for deltagelse og læring, både for de fagligt stærke elever, der hurtigt har tilegnet sig viden og færdigheder, og de elever, der har brug for at træne ekstra for at lære. Bevægelsen går fra TILSTEDEVÆRELLSE over DELTAGELSE til LÆRING.

Læs mere om FGU skolen

FGU Øresund er én af de 3 senest tilkomne partnere i Unge med kant Hovedstaden, hvis lokale aktiviteter derfor er berammet til kun ét år (jan. – dec. 2022). For at kunne opnå en faglig sammenhæng og drage nytte af det netværk, der er bygget op af de erfarne partnere siden 2019, deltager FGU Øresund i projektets “partnermentoring aktiviteter”. Samtidig bidrager FGU Øresund med egne nye erfaringer til partnerskabet.

Overgangen til EUD for ´unge med kant´

Det lokale projektteam på FGU Øresund vil arbejde med en kvalitetsudvikling af deres kombinationsforløb med erhvervsuddannelserne, som er blevet en fast bestanddel i skolens årshjul. Erfaringerne har indtil videre vist, at for mange unge falder fra i løbet af forløbet, uden at de professionelle ved ret meget om hvilken effekt et forløb har i forhold til at klæde de unge godt nok på til et uddannelsesvalg.

Derfor ønskes at udarbejde et kombinationsforløb som er specielt tilpasset målgruppen ´unge med kant´ . Kombinationsforløbet skal samtidig effektmåles og evalueres af de unge og af de professionelle.

Målgruppe

FGU Øresund arbejder med i alt 20 unge på skolen, med 15 af de unge som deltagere i kombinationsforløbet. De 15 unge er elever på skolens SOP-linje der indgår i produktionsgrunduddannelsen (PGU) og omhandler mere specifikt Sundhed, Omsorg og Pleje.

Aktiviteter

Det lokale projekt består af to dele: I foråret 2022 samarbejdes med SOSU H om at tilrettelægge et kombinationsforløb for Sundhed og omsorgsværkstedet. Baseret på evalueringsresultater og konklusioner fra dette forløb, tilrettelægges og gennemføres et tilsvarende forløb med HF og VUC Helsingør eller Unord.

I betragtningerne indgår også en observation af, om kombinationsforløbet har haft en effekt på de unges uddannelsesvalg.

Uanset, så følges de unge også efter afsluttet kombinationsforløb. Det afgøres på skolen, om og hvordan de unge der har deltaget i forløbet kan støttes yderligere, enten på FGU-skolen eller i de kontekster, som de unge kommer ud i.

Aktivitetsfaser i første delprojekt

  • Gruppevejledning af SOP værkstedet og workshop om forløb (marts 2022)
  • Besøg af SOSU H på FGU Øresund som forberedelse til kombinationsforløb (marts/april 2022)
  • Kombinationsforløb på SOSU H med deltagelse af elever, vejleder og lærer (uge 18 og 19, 2022)
  • Gruppevejledning af SOP værkstedet og workshop om evaluering af forløb (maj 2022)
  • Evaluering af første kombinationsforløb med interne aktører på FGU Øresund og SOSU H, efter afsluttet kombintationsforløb

Lokale tilgange og løsninger

Eksempler på cases, med afsæt i lokale individuelle ungeforløb, indsamles og publiceres løbende.