Resultater

Resultaterne i Unge med kant Hovedstaden omhandler først og fremmest de tilsigtede effekter på projektets primære målgruppe: 320 unge, fordelt på 8 kommuner. Men effekterne kan ikke opnås uden et hensigtsmæssigt og konsekvent samarbejde blandt de involverede ungeaktører. Derfor fremmer projektet også det didaktiske design af de individuelle ungeforløb, kædeansvaret blandt de fagprofessionelle og implementering af Kontaktperson+ funktionen.

Ungeforløb og -progression

320 ungeforløb er kernen i Unge med kant Hovedstaden. Kontaktpersonerne tilrettelægger forløbene individuelt og sammen med de enkelte unge.

Forløbene kan indeholde individuelle elementer, såsom personlig vejledning, psykologbesøg eller praktikophold i en virksomhed. Der kan også indgå gruppebaserede aktiviteter, som fx gruppevejledning. Og endelig kan de individuelle forløb også foregå i rammerne af kollektive kontekster, som fx i 10. kl. eller i fritidstilbud. De unge støttes igennem de forskellige faser af deres forløb, med henblik på, at de hver især opnår en progression.

Progressionen observeres ifølge en taksonomi. Progressionen foregår ikke nødvendigvis lineært, og nogle af faserne kan endda overlappe hinanden, eller der kan forekomme tilbageskridt.

Taksonomi for ungeprogression: Udviklet i projekterne Unge med kant Syddanmark,
Unge med kant Hovedstaden, Youth in transition (2019)

Progressionen hos de enkelte unge vurderes hver tredje måned af fagprofessionelle. Supplerende foretages en kvalitativ dataindsamling i form af individuelle og gruppebaserede interviews med de unge såvel som med deres fagprofessionelle. Samlet undersøges det, hvilke faktorer der har fremmet de unges progression i de enkelte faser.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, forestår denne evaluering, som publiceres primo 2022 i form af en rapport.

Effektmåling

Erhvervsstyrelsens evaluator COWI forestår den eksterne evaluering, jf. projektets mål. Der måles, hvor mange af projektets 320 unge, der opnår uddannelsesparathed via FGU, hhv. hvor mange unge der kommer videre i en erhvervsuddannelse.

Virkningsevaluering

VIVE følger projektet undervejs mhp. at afdække hvordan ungeprogression foregår, hvordan de fagprofessionelle fremme ungeprogression og hvilke faktorer i øvrigt kommer i spil. Heri indgår også en belysning af projektpartnernes omsætning af intentionen om “kædeansvar”.

Kapacitetsopbygning

Unge med kant Hovedstaden opererer med individuelle løsninger for de unge, og med lokale løsninger for kommunernes og erhvervsskolernes arbejde med målgruppen. I løbet af projektet indsamles de lokale løsninger, med eksempler på:

  • Didaktisk tilrettelæggelse og gennemførelse af individuelle ungeforløb, under meddesign og ejerskab af de enkelte unge
  • Planlægning og samarbejde i et kædeansvar omkring de enkelte unge, samt fælles tilgange og metodebrug
  • Profilbeskrivelse af Kontaktperson+, med bl.a. rolle, funktioner og kompetencer

Følg de lokale løsninger her

Senest ved afslutningen af projektet i juni 2022, publiceres generiske modeller baseret på de lokale løsninger.

Klik på logo for partnerorganisationer for indsigt i mellemresultater af de lokale løsninger: