Metoder og værktøjer

Fagprofessionelle ungeaktører anvender hver især en lang række forskellige metoder og værktøjer i deres daglige arbejde med de udsatte unge. I Unge med kant Hovedstaden har vi identificeret en række metoder der gør en positiv forskel i praksis.

Måske – eller sandsynligvis – er det ikke muligt at alle fagprofessionelle omkring de unge opnår en fælles tilgang og fælles metoder for arbejdet med de udsatte unge. Forskning viser, at det heller ikke er nødvendigt og ikke engang ønskværdigt.

For ungeaktørernes tilgange er forankret i hver deres virke, såsom ungevejledning, socialt arbejde eller faglig undervisning og andre vigtige områder. Alle områder er vigtige for de enkelte unge, om de så repræsenterer lovgivning og personuafhængige procedurer, økonomiske forhold eller arbejdet med den unges udviklingsprocesser.

Dog er det afgørende, at de forskellige ungeaktører har respekt for hinandens fagligheder, kommunikerer omkring dem og bringer dem samlet og meningsgivende i spil ift. de enkelte unge.

TOOLBOX

et sammenhængende koncept for arbejdet med udsatte unge

Materialerne i TOOLBOX er udviklet, afprøvet og kvalificeret i rammerne af den samlede indsats Unge med kant (2018-2022). Materialerne relaterer til anerkendt viden og forskning på området. TOOLBOX opdateres løbende, i takt med at nye materialer kan klargøres til publicering. I TOOLBOX indgår også moduler til den videre kompetenceudvikling hos de fagprofesssionelle ungeaktører omkring udsatte unge.

TOOLBOX

Hvordan gjorde vi

De tilgange og metoder der er beskrevet i TOOLBOX, har haft central betydning i Unge med kant Hovedstaden. Heri indgår bl.a. den konceptuelle tilgang til ungeprogression og det systematiske didaktiske arbejde med ungeforløb.

TOOLBOX er løbende blevet opdateret på baggrund af de erfaringer og den metodeudvikling der har fundet sted i Unge med kant Hovedstaden.

I løbet af projektets netværksmøder, workshops og partnermentoring er der blevet taget udgangspunkt i deltagernes egen praksis. VIA University College har haft rammesat udveksling og gensidig sparring. Deltagerne har bidraget ved at dokumentere deres lokale tiltag i fællesskab.

6 faglige områder har især været i fokus (i uprioriteret rækkefølge):

  • Relationsdannelse: relationer til, omkring og iblandt de unge
  • De unges motivation: grundforståelse og metoder til fremme af de unges motivation
  • Karrierelæring: fremme af de unges valgkompetencer
  • Mestring: strategier for de enkelte unge til at håndtere de for dem svære situationer og ny faglig læring
  • Vedholdenhed: fremme af de unges vedholdenhed for personlig udvikling, uddannelse og job såvel som identifikation af faremomenter (´vaklen´)
  • Ungeprogression: samlet overblik over progression i den lokale ungepopulation, såvel som dialog med de enkelte unge og synliggørelse af deres udvikling

De 6 faglige områder er udfoldet som metoder, tilgange og forståelser, og kort beskrevet i TOOLBOX:

Denne metodik er blevet suppleret med korte, behovsbaserede workshops, fx om at opnå “økonomisk trivsel” hos de unge, at lære grafisk facilitering af dialogprocesser og om kontaktpersonens rolle.

Samarbejde på tværs

Den Kommunale Ungeindsats (KUI) såvel som projektets målsætning om etablering af kædeansvar har krævet, at de fagprofessionelle fra ungdommens uddannelsesvejledning (UU), fra jobcentre, fra socialområdet og fra uddannelserne kunne samarbejde tværfagligt, tværorganisatorisk og tværsektorielt.

Det indebar at kunne løfte sig udover eget fagligt ståsted og principper:

Det handler ikke om at have ret. Det handler heller ikke om at være kommet længst eller at have de bedste metoder. Det handler om at kunne se mulighederne i hinandens faglige ståsted i forhold til den enkelte unge.

Pia Vigh, sekretariatsleder UU DANMARK

I projektet har vi orienteret os ved sociologisk forskning af dilemmaer og forskellige fagprofessionelle tilgange i arbejdet med udsatte borgere.

Når udsatte unge møder systemet

kræver det en forståelse på tværs af sektorer og ungeaktører.

Komplekse ungeproblemer medfører ofte sager i flere forvaltninger, som hver især agerer ud fra deres rationaler og rammer. Vi søger løsningsmodeller ved at løfte dialogerne op over dilemmaer og øjensynligt modstridende interesser.

Med inspiration i forskning fra prof. Nanna Mik-Meyer, SFI