Metoder og værktøjer

De professionelle ungeaktører anvender hver især en lang række forskellige metoder og værktøjer i deres daglige arbejde med de udsatte unge. I Unge med kant Hovedsatden vil vi forsøge at identificere de gode metodikker der bruges i praksis. Men der kan måske opnås endnu større effekt, hvis der lokalt oparbejdes en fælles tilgang til de unge med fælles metodebrug.

Bidrag til fælles fagligt ståsted

Unge med kant Hovedstaden bidrager med faglig inspiration til målet om lokalt at opnå fælles tilgang og metoder for arbejdet med de udsatte unge.

I løbet af projektets halvårlige netværksmøder tages udgangspunkt i deltagernes egen praksis. University College VIA rammesætter udveksling og gensidig sparring. Deltagerne bidrager ved at dokumentere deres lokale tiltag i fællesskab.

3 konkrete faglige områder vil især være i fokus:

  1. De unges motivation: grundforståelse og metoder til fremme af de unges motivation
  2. Relationsdannelse: relationer til og omkring den unge
  3. Mestringsstrategier: for de enkelte unge nye fremgangsmåder til at håndtere de for dem svære situationer

Eksperterne leverer forskningsforankrede operationelle metoder til formålet.

Dette gennemgående arbejde suppleres med korte, behovsbaserede workshops imellem netværksmøderne. Her tilbydes konkret viden og værktøjer til direkte omsætning i egen praksis. Det drejer sig fx om at opnå indsigt i økonomiske rationaler for ungeindsatser, om grafisk facilitering som et dialogværktøj og om kontaktpersonens rolle.

Metoder og værktøjer beskrives her i takt med at de præsenteres for projektdeltagerne.

Samarbejde på tværs

Den Kommunale Ungeindsats (KUI) såvel som projektets målsætning om etablering af kædeansvar kræver, at de fagprofessionelle fra unddommens uddannelsesvejledning (UU), fra jobcentre, fra socialområdet og fra uddannelserne er i stand til at samarbejde tværfagligt, tværorganisatorisk og endda tværsektorielt.

Det indebærer at kunne løfte sig udover eget fagligt ståsted og principper:

Det handler ikke om at have ret. Det handler heller ikke om at være kommet længst eller at have de bedste metoder. Det handler om at kunne se mulighederne i hinandens faglige ståsted i forhold til den enkelte unge.

Pia Vigh, sekretariatsleder UU DANMARK

I projektet orienterer vis os imod sociologisk forskning af dilemmaer og forskellige fagprofessionelle tilgange i arbejdet med udsatte borgere.

Når udsatte unge møder systemet

kræver det en forståelse på tværs af sektorer og ungeaktører.

Komplekse ungeproblemer medfører ofte sager i flere forvaltninger, som hver især agerer ud fra deres rationaler og rammer. Vi søger løsningsmodeller ved at løfte dialogerne op over dilemmaer og øjensynligt modstridende interesser.

Med inspiration i forskning fra prof. Nanna Mik-Meyer, SFI