Ungeprogression i KUI-planen

Alle unge, der forlader grundskolen skal have en plan for videre uddannelse. Vejlederne fra den Kommunale Ungeindsats (KUI) hjælper de unge, der ikke går direkte videre i uddannelsessystemet på deres vej mod uddannelse eller beskæftigelse. Uddannelsesplanen er et centralt værktøj i KUI for at samarbejde med den unge og for at samle alle relevante informationer om den unge, således at den unge kan hjælpes bedst muligt på vej.

KUI med Ungeguideindsatsen og Uddannelsesvejledningen er forankret i Ungecentret Høje-Taastrup. Ungecentret har stillet sig selv opgaven at gøre planen så meningsgivende som muligt for den enkelte unge. Samtidig skal uddannelsesplanen kunne fungere sammen med de sektorspecifikke planer på socialområdet, i beskæftigelsesafdelingen og hos uddannelsesvejledningen. Nytænkning af ungeprogression i løbet af projektet Unge med kant Hovedstaden har ført til, at Ungecentret har indarbejdet faserne fra taksonomien for ungeprogression i deres skabelon for KUI-planen.

Uddannelsesplanen jf. Lov om Kommunal Ungeindsats

Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har gennemført en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, har ret til en samlet uddannelsesplan i den kommunale ungeindsats (KUI). – Uddannelsesplanen skal være det koordinerende redskab, der sikrer retning og samler de indsatser og tilbud, som den unge har brug for til at komme i uddannelse eller i job. Uddannelsesplanen skal fremstå som en sammenhængende plan i forhold til den unge, og den unge skal opleve, at der arbejdes på de samme målsætninger på tværs af kommunale enheder på kort og langt sigt. I planen skal alle indsatserne, som kommunen har igangsat for den unge, indgå. Det kan både være i uddannelses-, beskæftigelses- og socialt regi.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside

KUI-planen i ´Min vej´

Ungecentret har tilpasset taksonomiens faser til ´ungesprog´ og fået indarbejdet dem i KUI-planen i deres vejledningssystem (Uno Ung).

Udsnit af KUI-plan i Ungecenter Høje-Taastrup (efterår 2022)

Dermed kan Ungecentret nu spore de unges udvikling fra kontaktparat > vejledningsparat > valgparat > uddannelsesparat > erhvervsparat. Progressionen forløber sjældent lineært, men altid med en tilsigtet retning henimod selvforsørgelse i form af uddannelse og/eller job. Varigheden af de enkelte forløb kan heller ikke forudsiges, men er afhængig af den enkelte unges behov, drømme og potentialer, samt af de rammer, som kan være til rådighed.

Et ungesyn på KUI-planen

Bag nydesignet af KUI-planen ligger en forståelse af, at skemaer i sig selv sjældent fører til engagement og handling hos borgeren/den unge. For at opnå ejerskab til deres KUI-plan, skal de unge kunne forholde sig aktivt til planen og opleve planen som meningsfuld. Det indebærer bl.a. at kunne og ville arbejde med mål, på kort sigt og på lang sigt.

En intern arbejdsproces i Ungecentret i Høje-Taastrup inddrog resultater fra interviews med en række unge om deres KUI-planer.

”Vi vil gerne tale med nogen, som vi kan mærke interesserer sig for os og som forstår vores situation.” – ”Vi vil gerne have hurtig feedback og kunne ændre i planen og målene hurtigt, hvis de ikke giver mening for os.” – ”Vi vil gerne sidde ved siden af og måske selv skrive.”

Ungecitater fra intern undersøgelse i Ungecentret Høje-Taastrup (2022)

Arbejdsprocessen førte til følgende kravspecifikationer for nydesignet af KUI-planen:

  • Unge med kant-progression som niveaudeling/definition af mål og indholdsramme
  • Så simpel som muligt
  • Dynamisk – skal kunne tilpasses løbende
  • Den unge har adgang og skriver med (evt. på mødet med Ungeguide)
  • Et aktivt dokument i Uno Ung
  • Med kobling til ny vejlednings-/uddannelsesplan, til uddannelsesplan i Optagelse.dk, samt til FGU-Målgruppevurdering og FGU-Uddannelsesplan
  • LØFT-baseret
  • Består af flere dele: et dialogværktøj og en systemplan (aftale og netværksoverblik)

Arbejdet med KUI-planen skal altså foregå i de unges livsverdener på den ene side, men er samtidig nødt til at følge ´systemets´ regler og muligheder på den anden side.

I Ungecentret er de fagprofessionelle bevidste om, at det er deres opgave at mediere mellem disse domæner. Denne opgave er henlagt til kontaktpersonrollen i KUI, i Høje-Taastrup kaldet “Ungeguide”. På systemsiden indebærer rollen også at koordinere med de rette vedkommende fagprofessionelle eller andre aktører, der kan være relevante i de enkelte ungeforløb.