Kombinationsforløb på FGU Øresund

Kombinationsforløb kan betragtes som en form for brobygning, hvorigennem eleverne kan blive mere afklaret på deres videre vej. Brobygning kan være med til at skabe en god overgang til en ungdomsuddannelse og er et vigtigt led i kæden, ikke kun for eleverne, men også for de ansatte på begge uddannelsesniveauer.

Desværre haves en række dårlige erfaringer med brobygning, særligt hos ´unge med kant´. Hvis de unge skal kunne drage nytte af kombinationsforløb, skal forløbene tilrettelægges med deres behov for øje.

På FGU Øresund viser de første erfaringer, at frafald fra kombinationsforløb er minimeret betydeligt, alt imens fremmødet hos de unge er optimeret betydeligt. Samarbejdsfladerne mellem lærerne fra de forskellige uddannelsesinstitutioner er styrket. Og særligt er kendskabet til de individuelle unges udvikling og behov vokset.

Kombinationsforløb

som en del af FGU-uddannelsen

Kombinationsforløb kan indgå på alle 3 uddannelsesspor AGU, PGU og EGU i en FGU uddannelse. Formålet er at bygge en bro mellem forskellige skoleformer og at skabe en glidende overgang, særligt til erhvervsuddannelserne og evt. til gymnasiale uddannelser. Forløbene tilrettelægges og gennemføres i samarbejde mellem skolerne om den enkelte elevs kombinationsforløb. I AGU og PGU må kombinationsforløb maks. udgøre 5 uger og undtagelsesvist op til 10 uger. I EGU skal fordelingen foregå med 1/3 skoleundervisning og 2/3 virksomhedspraktik. I princippet kan al skoleundervisning i EGU foregå som kombinationsforløb, hvis det er meningsfuldt for elevens uddannelsesplan.

Læs mere (Børne- og Undervisningsministeriet, juli 2022)

Et velafprøvet og evalueret forløb

Kombinationsforløbet blev gennemført på 5 dage i maj 2022, med afholdelse dels på FGU Øresund, dels på SOSU H, dels på praktiksteder tilknyttet PAU og SOSU uddannelserne.

15 FGU unge deltog, med udeblivelse af kun én elev. Tilstedeværelsen lå på godt og vel 93 % af tiden for de resterende 14 elevers vedkommende. Det ligger langt over tidligere elevers sædvanlige engagement i brobygningsforløb.

Til afklaring af de unges progression via forløbet, benyttede vejlederen FGU uddannelsens metoder for afklaring af de unges realkompetencer både før og efter forløbet. De 4 dimensioner i metoden omhandler selvtillid, selvkontrol, selvopmærksomhed og selvmotivation. Samtidig havde eleverne fået 2 arbejdsspørgsmål:

  • Hvordan kan jeg arbejde med mig selv den næste tid?
  • Hvordan passer det ind i mit uddannelsesønske?

Efter afholdt kombinationsforløb kunne der fortegnes progression hos 40 % af eleverne, baseret på de nye erkendelser og selvvurdering hos eleverne.

Forberedelse

Forløbet var blevet forberedt i et tæt samarbejde mellem FGU vejleder og SOSU skolens vejleder. Der var fokus på de enkelte elevers behov og dermed relevans af de enkelte aktiviteter.

Arbejdsspørgsmål for de fagprofessionelle var:

  • Hvordan opnår vi som fagprofessionelle på tværs i kædeansvaret, at delmål såvel som aktiviteter understøtter den unges progression?
  • Hvordan sikrer vi, at de unges handlinger i forhold til delmålene knyttes til det overordnede mål?
  • Hvordan arbejder vi med, at den unge erkender og oplever forbindelsen?

I den konkrete omsætning indgik, at eleverne i den forudgående undervisning blev forberedt på forløbet.
Der blev sørget for trygge rammer hele vejen igennem, også når (nogle af) eleverne kom ud for enkelte (for dem) lidt grænseoverskridende oplevelser. En FGU-lærer og FU-vejleder var med i hele forløbet og indgik i alle aktiviteter, som SOSU stod for.

Aktiviteterne fra SOSU- og PAU-uddannelserne var tilrettelagt så praktisk som muligt og gav eleverne konkret indsigt i den praksis, de ville møde i branchen.

De involverede fagprofessionelle kunne konkludere, at skræddersyet og målrettet brobygning giver mening – for de unge og for uddannelserne. Men den koster også ressourcer, og det bør overvejes, hvordan denne type forløb på sigt kan effektiviseres og genanvendes.

Ugeskema, uge 18/2022

Flere kombinationsforløb med EUD

(udgives ult. nov. 2022)