Drømme skal møde virkeligheden

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Helsingør har været rammen om Hassans vej til at finde den rette ungdomsuddannelse for den unge mand på 19 år (anonymiseret).

I en alder af 14 år kom Hassan til Danmark som syrisk flygtning sammen med sin familie helt uden kendskab til det danske sprog, den danske kultur, erhvervslivet og uddannelsessystemet i Danmark. Hassan har desuden været udfordret af sygdomsforløb og krævende behandlinger i et aldeles fremmedartet sundhedssystem.

De vanskelige startvilkår til trods kom Hassan igennem de første danske år i sit ungdomsliv og kunne påbegynde en FGU på AGU-linjen i Helsingør (FGU Øresund). Herfra var målet at lande i en ungdomsuddannelse med et sandsynligt perspektiv for gennemførelse.

Det er lykkedes, selvom vejen til den nu påbegyndte elektrikeruddannelse har haft en del stationer og er foregået med nogle spring, der kan undre udefra kommende. Men der har været logik bag beslutningerne, som vejlederen på FGU Øresund har været i stand til at opfange og været med til at realisere.

Unge med en ikke-vestlig kulturbaggrund mangler typisk indsigt i fagsproget i de fag de skal følge. De mangler også en forståelse for uddannelsesniveauer og det brede spektrum af muligheder her i landet.

Rasmus Helsted, uddannelsesvejleder og lokal projektleder Unge med kant, FGU Øresund i Helsingør

Valgkompetencer kan læres…

… også af unge med en svær baggrund og uden forudsætninger for at forstå ´den danske virkelighed´. Vejledernes opgave er at guide de unge igennem det væld af uddannelses- og jobmuligheder og at være med til at fremme de unges valgparathed. En af metoderne er at lade de unge ´møde virkeligheden´, i form af korte erhvervstrænings og/eller på kombinationsforløb, typisk med erhvervsuddannelser.

Fra HF over tømrer, PAU, EUX Business og SOSU til elektriker

Ved start af sin FGU-uddannelse var Hassans umiddelbare mål en HF-uddannelse, uden at vide hvad han egentlig ville bruge uddannelsen til. Selvom Hassan blev gjort bekendt med de for ham høje niveaukrav på HF, holdt han fast i dette ønske, også da Corona-komplikationerne kom til. Hassan formåede ikke at følge online-undervisningen i FGU og havde et højt fravær. Diverse sygdomsperioder med operationer og hospitalsophold gjorde det hele endnu sværere for ham.

Drøftelser mellem lærerne og vejlederen på skolen resulterede i en dialog med Hassan om et perspektivskifte, idet den unge mand øjensynligt ikke magtede de boglige selvstudier. Et praktikophold i en tømrervirksomhed blev iværksat for at afklare, om Hassan ville og kunne arbejde mere praktisk orienteret. Hassan var glad for praktikken, men vendte tilbage med erkendelsen af, at han i stedet “ville noget mere med mennesker”. Dermed opstod idéerne om de ellers meget forskellige uddannelser: Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) eller EUX Business.

Jeg er god til mennesker og til at snakke med mennesker.

Hassan (anonymiseret), 19 år

Da Hassan virkede så svingende, foreslog vejlederen deltagelse i FGU-skolens nye kombinationsforløb med SOSU H for en praktisk afprøvning og afklaring.

På forløbet deltog han åbent og aktivt i de skemalagte aktiviteter for både PAU og SOSU-uddannelsen. Han kom bl.a. i dialog med plejehjemsbeboere og indgik i bl.a. undervisning i og afprøvning af velfærdsteknologier. Forløbet og indsigten i uddannelserne gjorde indtryk på den unge mand, og han reviderede nogle forudfattede holdninger. Tilbage på FGU, reflekterede han i et par uger over oplevelserne og måtte så konkludere, at han “gerne ville være tæt på mennesker, men ikke sååå tæt.”

Et springbræt ind i fremtiden

Kombinationsforløb FGU-EUD

FGU fungerer som springbræt til en ungdomsuddannelse eller til job for de unge der endnu ikke har valgt vej efter grundskolen eller mangler de sidste kompetencer og kvalifikationer for at kunne komme i gang. Det indebærer for mange unge at få styrket deres valgkompetencer og blive mere afklaret med deres fremtidsønsker. Erhvervstræning undervejs i FGU kan bidrage til det. En anden god mulighed er kombinationsforløb mellem FGU og særligt erhvervsuddannelser. Kombinationsforløb tilrettelægges med fordel i samarbejde mellem uddannelserne og under hensyn til de unges behov.

Om kombinationsforløb (Undervisningsministeriet, marts 2020)

Hassans erkendelser førte til, at han måtte søge nye veje igen. Han fandt inspiration i sin omgangskreds, hvor en ven introducerede ham til elektrikerfaget. FGU-skolen muliggjorde en ny erhvervstræning, hvilket førte til beslutningen om at søge ind på elektrikeruddannelsen.

I uddannelse til elektriker

Da først beslutningen var taget, fik Hassan ro og motivation til at arbejde målrettet med de faglige opgaver i FGU. I forløbssamtalerne blev det klart, at “han var blevet langt skarpere på, hvad han ville” (if. vejleder Rasmus Helsted). Gennem profilværktøjer som Realkompetence Afklaring, fik Hassan ikke kun afdækket sine styrker og kompetencer, men også sine værdier og behov. Fx havde det en betydning, at andre unge i hans netværk havde valgt samme eller lignende karrierevej.

Hassan begyndte at levere stabilt og kunne gå op til eksamenerne, som han afsluttede med flotte karakterer – heriblandt i matematik og i Dansk som andetsprog.

Overgangen til erhvervsuddannelsen (EUD) blev understøttet af EUD-vejlederen, som kom på FGU-skolen, formidlede om uddannelsens indhold og krav etc. En løbende dialog mellem EUD-vejleder og FGU-vejleder forbereder ikke kun den kommende EUD-elev, men også underviserne og vejlederne i EUD på de elever der er på vej til dem:

Fordi vejledning af Hasan også er et kulturmøde, skal vi være ekstra sikre på, at han har forstået, hvad tingene går ud på. Hans drømme skal møde virkeligheden og de reelle muligheder han har.

Rasmus Helsted, uddannelsesvejleder og lokal projektleder Unge med kant, FGU Øresund i Helsingør

Hassan er nu et godt stykke inde i elektrikeruddannelsen og trives. Han melder stadig tilbage til FGU-vejlederen på eget initiativ.

Det er svært. De er lidt strengere der. Men jeg er glad og bliver ved.

Hassan (anonymiseret), 19 år, nu elektrikerelev

If. FGU-vejlederen Rasmus Helsted“kunne Hassans liv være styrtet sammen, hvis ikke han havde fået den hjælp, han havde behov for. FGU var lige præcis den ramme, der skulle til.”

Drømme skal møde virkeligheden

De professionelle på FGU Øresund understreger, hvor vigtigt det er, at unge – og særligt unge med fremmed kulturbaggrund og uden kendskab til det danske system og sprog – kan afprøve sig selv og deres drømme i praksis. Erhvervstræning og kombinationsforløb kan være velegnede virkemidler til dette formål. If. vejlederen illustrerer forløbet med Hassan også, at man “i Dansk som andetsprog bør realitetstjekke de unges forståelse af tingene i langt højere grad og få dem ud i det virkelige liv for at lade dem opleve den danske kultur.”

Desuden skal lærerne og vejlederne være klar over deres egen rolle og rammebetingelserne for at få denne type unge videre i uddannelse eller job.

Når Hassans erfaringer og drømme møder mig som vejleder, er det et kulturmøde, og hvis vi overser det, overser vi en vigtig mulighed for udvikling.

Rasmus Helsted, uddannelsesvejleder og lokal projektleder Unge med kant, FGU Øresund i Helsingør