Vi ser dig, vi hører dig

Iblandt de nye Unge med kant-aktiviteter på Ungecenter Tårnby er halvårligt gennemførte forløb for unge kvinder i alderen 17-21 år. I grupperne, med deltagelse af 6-8 kvinder pr. forløb, styrkes de unges følelseshåndtering, og de unge kvinder træner deres sociale færdigheder.

Kvinderne er ikke i uddannelse eller job og kan have haft svært ved at gå på en uddannelsesinstitution. De kan allerede være fagligt uddannelsesparate, men mangle nogle personlige eller sociale aspekter, eller have uddannelsesparathed som det næste mål for at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse. Typisk mangler de unge også at blive mere valgparate og turde at arbejde på deres uddannelsesparathed.

Er det dig?

Til overvejelse hos forløbsdeltagerne ved rekruttering

Kan du have svært ved at forstå dig selv, hvad du er god til og hvad dine muligheder er ift. uddannelse eller job? Kan du føle dig ensom, trist eller anderledes? Kan du føle dig uden for fællesskabet? Kan det være svært for dig at forstå og være sammen med andre unge? Kan du blive ramt af mange følelser og have svært ved at håndtere disse følelser?

[Photo by Kyle Broad on Unsplash]

Formål og deltagerne

Det overordnede formål med gruppeforløbet er at de unge kommer i gang med en uddannelse eller et job. Det indebærer at lære at mestre små skridt på vejen og tro på at tingene godt kan lade sig gøre. Deltagerne skal arbejde med deres selvopfattelse og opnå nye positive narrativer om dem selv. Det kan omhandle deres psykiske strukturer og sociale mønstre, såvel som konkrete udfordringer og adfærdsændringer til at overkomme, som eksamensangst el. lign.

De unge kan have brug for at øve sig på at sætte ord på deres tanker og følelser, og styrke deres forståelse af sig selv, deres kompetencer og deres muligheder. Forløbet er uafhængigt af om deltagerne har fået konstateret en diagnose, og kvinderne er typisk heller ikke i behandling for psykiske lidelser.

I beskrivelsen af sig selv, fremstår de unge kvinder ofte som ofre i gruppesammenhænge eller som udenfor stående betragtere af sociale sammenhænge, uden at vide “hvordan jeg kan komme ind”. En gennemgående oplevelse synes at være, at de unge “ikke bliver set eller hørt”.

”Jeg er blevet mobbet hele mit liv”. ”Ingen kan lide mig”. ”Jeg er holdt udenfor”. ”Jeg kommer altid i konflikt med andre, jeg kan ikke forstå hvorfor.” “Skolen har været rædselsfuld, alle har kigget ned på mig.”

Udtalelser fra deltagere i gruppeforløb for unge kvinder, Tårnby Ungecenter (2020-2022)

Et trygt rum og et individuelt fokus

I gruppen arbejdes med praktiske aktiviteter og øvelser, og der er et højt fokus på at skabe trygge rammer for positive oplevelser med socialt samvær. Det skal være rart at komme i gruppen, og kvinderne skal opleve at “der er nogle derude for mig og andre kan bruge mig”.

Der er tid til at lære hinanden at kende og plads til de temaer, som er relevante for de enkelte deltagere og de andre i gruppen. Alle i gruppen byder ind med egne erfaringer og perspektiver.

Gruppeforløbet ledes i et ligestillet fællesskab af en vejleder og en psykolog. Rollefordelingen foregår efter behov. Fx kan en af de to fagprofessionelle arbejde individuelt med en ung, imens den anden arbejder med hele gruppen, eller en af de to kan fungere som observatør til et givent formål. Som et særligt kendetegn, involverer de fagprofessionelle sig selv i øvelserne og bidrager med indsigt i deres liv og fungerer dermed også som rollemodeller for de unge. Samtidig er de fagprofessionelle opmærksom på at holde deres “professionelle distance”.

Didaktik og vejledningsmetoder

Efter at have gennemført gruppeforløbet 4 gange, kunne konkluderes, at 10 mødegange á 3 timer over 10 uger udviser optimal dynamik og gode effekter. Forløbet gennemføres med et mere eller mindre fast program, under løbende medbestemmelse fra kvinderne og afhængig af gruppens behov.

I startfasen af et forløb fremstår de unge typisk ret lukkede, på vagt og måske noget akavede i deres adfærd. Enkelte kan tage uforholdsvis megen plads i gruppeprocesserne. Over tid bliver kvinderne mere og mere trygge, åbner op og deler de omstændigheder fra deres liv, som fylder for dem. Det fører til, at de unge får mod på at interagere socialt.

De fleste aktiviteter foregår i gruppen. Derfor omhandler vejledningsmetoderne i stort omfang relationsdannelse iblandt de unge og relationsdannelse med de fagprofessionelle.

Der indgår også individuelle samtaler, både før og efter forløbet, såvel som løbende efter behov undervejs. Forældre kan blive inddraget, hvis relevant.

Uddannelsesvejlederen udarbejder en plan for og sammen med hver af de unge. Planen kan have mål om praktik, FGU, ungdomsuddannelse el. lign. I de afsluttende samtaler indgår feedback fra forløbslederne til de unge, med nogle ord på de unges styrker.

Vi forærer hver af dem et lille spejl og siger til dem: “Det her et det mest værdifulde i dit liv”.

Helle Simmelsgaard, uddannelsesvejleder, Ungecenter Tårnby

Sociale aktiviteter og fælles spil er gennemgående elementer. Kvinderne er med til at udpege aktiviteter, som kan have fælles interesse, om det fx er fælles gåture, keramikarbejde, besøg af kultursteder som Blå Planet el. lign. Aktiviteterne indebærer samtidig at overkomme eventuelle barrierer for at bevæge sig i det offentlige rum. De hyppigt brugte brætspil kan afføde nervøsitet, men udløser i endnu højere grad begejstring hos kvinderne (fx ”Det dårlige selskab”, Uno, Cluedo eller Sequence).

Her er man selv med til at definere reglerne. Det er mere voksent og man får ansvar.

Deltager i gruppeforløb for unge kvinder, Tårnby Ungecenter (april 2022)

Beroligende ´hyggeeffekter´ opnås ved hjælp af sunde snacks, frugt og drikkevarer, samt malegrej liggende fremme på bordene. Simple icebreakers og energizers, som “Nævn et land med A”, indgår imellem de mere dybdegående samtaler.

En del af gruppearbejdet har fokus på at gruppen kan håndtere de enkelte unges ´øv-dage´. Det indebærer, at de unge formår at møde frem, selv når de har det dårligt eller oplever problemer undervejs.

De unge har også rum med hinanden, hvilket de fagprofessionelle befordrer, men ikke blander sig videre i. Kvinderne benytter typisk virtuelle kanaler, hvor de skriver sammen.

Hver mødegang starter og slutter med et ´humørbarometer´. Der bruges billedkort og bidrag med 1 ord fra hver deltager til formålet. Typisk udviser barometeret et mere positivt udslag ved dagens ende.

Øvelserne indebærer ofte kreative eller fysiske elementer, og forløbslederne har over tid udarbejdet et katalog over velegnede metoder (se drejebog).

Øvelse “Garnnøglen”: Deltagerne vælger et udsagn fra et udvalg på en tavle og deler på skift deres synspunkter eller oplevelser med udsagnet. Garnnøglen kastes efter hvert bidrag til en anden deltager, og nettet visualiserer deltagernes samtale og forbundethed.

Læringsprodukter fra de unge er fysiske mapper med bl.a. udfyldte handouts, tegninger og collager. Mapperne kan vises fx til forældre eller en støtte-/kontaktperson.

Det vigtigste er at de unge får nogle nye perspektiver på sig selv og ser nye sider hos sig selv. Det booster vi: “Du har mange styrker.” “Vi ser dig, vi hører dig.”

Helle Simmelsgaard, vejleder, Ungecenter Tårnby

Effekter

Forløbene er øjensynligt blevet oplevet som relevant, motiverende og givende hos de unge. Mødestabiliteten har været høj og frafaldet minimalt, begrænset til et par unge i løbet af de to år, hvor gruppeforløbet har kørt.

“Engang da gruppen blev aflyst, mødtes vi unge alligevel. Alle kom med.” … “Jeg er kommet hver gang, undtaget en enkelt gang, hvor jeg havde ondt i ryggen.”

Udtalelser fra deltagere i gruppeforløb for unge kvinder, Tårnby Ungecenter (april 2022)

Evalueringerne viser, at de unge kvinder har fundet en form for hvile i at have haft et godt forløb. Typisk vil de unge gerne fortsætte med ”en dejlig ting om ugen”.

Hos enkelte opleves dog, at de falder tilbage i gamle fortællinger om sig selv. Typisk kan det “ramle, når de unge er tilbage i deres gamle rammer” (jf. vejleder Helle Simmelsgaard).

“Man tror, at man er alene med sine problemer. Her møder man nogle mennesker, man kan relatere sig til.” … “Vi er heldige at møde folk, der kan forstå én og gider at lytte. Det er bare en vild følelse.” … “Det er anderledes end at gå i skole. Jeg føler mig fri.” … “Jeg var bange for, at folk ville dømme mig og ikke give mig en chance. Jeg har lært, at det ikke er så farligt at møde andre.” … “Jeg er overrasket over, at selvom vi er så forskellige, så er vi alligevel meget ens.”

Udtalelser fra deltagere i gruppeforløb for unge kvinder, Tårnby Ungecenter (april 2022)