Brobygning for ´unge med kant´ (15-16 år)

Udsatte unge i udskolingen har mindst lige så meget brug for at besøge uddannelsessteder og virksomheder som unge der glider lettere gennem tilværelsen.

Den velkendte “brobygning” kan bidrage med ny viden og nye erfaringer til at vælge vej, kan udfordre fastlåste forestillinger om miljøer eller fag og kan slutteligt skabe sammenhæng i kæden mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Men da den klassiske brobygning foregår oftest i klasser eller endda hele årgange, er denne type brobygning meget svært at rumme for unge, der kan have det svært socialt, begå sig i nye omgivelser og leve op til nye regler og forventninger.

Derfor gik erhvervsskolen Vilvorde og Ungecenter2610 i Rødovre sammen om at konstruere nye brobygningsforløb for mindre grupper unge i 9./10. kl., der alle har anderledes behov – ´unge med kant´.

Januar 2022: 8 drenge fra 9. kl. i Ungecenter2610 tilbragte 3 dage på Vilvorde og engagerede sig i nye typer faglige aktiviteter – også i den bagvedliggende teori

Et 3-dages forløb på Vilvorde

De 3 dages brobygning i uge 3, 2022, var et element i længerevarende individuelle forløb for de unge på Ungecenter2610. I forløbene indgår behovsafhængigt et arbejde med bl.a. skolevægring hos unge, deres økonomiske udfordringer, social angst eller fremme af de unges læring og valgprocesser i nye rammer.

Deltagere, rammer og indhold

Forløbet på Vilvorde var designet til en gruppe på 8-10 elever fra 9., hhv. 10. specialklasse, med det afgørende kriterium at de unge på forhånd var trygge ved hinanden i gruppen. De unge kunne betegnes som (delvis) vejledningsparate. Kønssammensætningen i gruppen var underordnet. 3 lærere fra Ungecenter2610 deltog i forløbet.

Det er fint nok – skole er skole.

Malik (anonymiseret), 15 år

Forløbet på Vilvorde foregik over 3 dage, hver dag kl. 10.00 – 14.00, med følgende indhold:

  • Tirsdag, tema Anlægsgartner: Om fliselægning, etablering af græsplæner og plantebede, vedligeholdelse af haver og parker, såvel som maskinkørsel. Illustrerende video.
  • Onsdag, tema Struktør: Om bro- og vejbygning, konstruktion af rørsystemer, kloaker og fundamenter til huse. Illustrerende video1 og video2.
  • Torsdag, tema Brandbekæmpelse: Om udbredelse, begrænsning og slukning af brande. Med mulighed for at opnå et meritgivende afsluttende brandbekæmpelsesbevis, til brug på andre erhvervsuddannelser.

Forløbet foregik skiftevis med teoretiske oplæg og praktiske arbejdsopgaver, der blev tilrettelagt efter vejret. Nogle opgaver foregik udendørs, andre indendørs i hallerne. Alle skulle bære sikkerhedsfodtøj, som kunne lånes på Vilvorde. Vilvorde bød på gratis frokost.

Jeg prøvede nogle nye ting, som var sjove. For eksempel landmålerudstyr. Det var spændende.

Amin (anonymiseret), 15 år

Læring i kædeansvaret og anbefalinger

“Brobygning for udsatte unge” på Vilvorde er udviklet i rammerne af projektet Unge med kant Hovedstaden og et tiltag, som efterhånden er praktiseret med flere partnerkommuner og tilpasset de forskellige målgrupper i projektet.

Hvis ikke vi havde kunnet bruge Unge med kant til at lave det her forløb, var vores unge ikke kommet af sted. De magter ikke at deltage i ordinær brobygning. Samtidig har de enormt megen brug for at komme ud og tættere på erhvervsrettede sammenhænge. Det får de ikke med hjemmefra.

Kirsten Steffensen, projektkoordinator og vejleder, Ungecenter2610

Konklusioner i kædeansvaret

Koordinatorer og undervisere fra Ungecenter2610 og Vilvorde kom i fællesskab frem til konklusioner og anbefalinger for fremtidige brobygningsforløb. Til dette formål blev Starfish diagrammet benyttet retrospektivt i et dialogmøde. Mødedeltagerne pegede i fællesskab på de følgende aktiviteter og tilgange.

Hvad fungerede godt og videreføres

I alle tilfælde er det meget værdsat, at de unge og deres lærere kan føle sig velkomne og anerkendt. Det kommer bl.a. til udtryk i frokostinvitationen, i de tværorganisatoriske dialoger mellem lærerne og at opleve, at erhvervsuddannelserne rækker ud til de unge.

Konkrete emner og praktiske aktiviteter er velfungerende for målgruppen. Desuden emner, som de unge selv kan relatere til, så som ild og brandbekæmpelse. At kunne opnå et certifikat opleves som et ekstra gode og skaber en succesoplevelse hos de unge.

En didaktisk anbefaling er at operere med overkommelige mål for afsluttede moduler, gerne på dagsbasis. Her kan de unge opleve at få noget med sig og bygge videre på for hver dag.

EUD-underviserne skal kunne indstille sig på målgruppen. Det indebærer bl.a. at kunne agere fleksibelt undervejs i forhold til de unges behov og de omstændigheder, der opstår adhoc. Robuste og erfarne faglærere høster respekt og lydhørhed hos de unge, forudsat at de unge mødes med åbenhed, forståelse og samtidig en vis konsekvens. Korte oplæg på skift med praktiske afprøvninger er i udgangspunktet velfungerende. De unge kan reelt udvise en større koncentrationsevne end umiddelbart antaget.

Det var ret godt at lære at grave med maskine. Det vil jeg gerne prøve igen.

Tobias (anonymiseret), 16 år.

Hvad frarådes

Længerevarende introduktioner kan opleves som irrelevante og kan virke demotiverende på de unge, med mindre de unge inddrages personligt i dialoger. Det samme gælder, hvis de unge ikke selv kan være aktive.

Mere af det & nye tiltag

Forberedelse af forløbene kan med fordel optimeres yderligere. Heri indgår at forberede de unge på nødvendigheden for varm og praktisk påklædning.

Så vidt muligt, bør en lærer-lærer dialog indgå i det tværorganisatoriske samarbejde:

  • Hvem er de unge, og hvilke behov har de?
  • Hvilken rollefordeling aftaler vi indbyrdes ift. de unge?
  • Hvordan indgår lærerne fra ungeskolen eventuelt i EUD-aktiviteterne?

Det fungerer rigtig godt at udveksle lærerne imellem i frokostpausen. Her kan vi afklare, når der er noget akut, vi skal tage stilling til.

Lena, faglærer på Vilvorde

Idéer og ønsker til videreudvikling er selvsagt afhængige af ressourcer, men kan måske realiseres med små justeringer eller organisatoriske kneb. For det specifikke forløb blev nævnt:

  • Brobygning for udsatte unge må, om muligt, gerne blive endnu mere praktisk og gerne få elementer af ´leg & læring´ .
  • Der må gerne kobles EUD-elever på, eventuelt EUD-elever der selv har en baggrund som ´unge med kant´.
  • Erhvervslivet er ofte en ´black box´ for udsatte unge. Derfor ville det betyde en stor gevinst at kunne inddrage mestre i forløbet.
  • Ungeskolen kan måske anskaffe arbejdstøj til målgruppen, således at deres udstyr evt. på forhånd kan sikres.

Det kunne godt have været endnu mere aktivt. Så man kunne prøve flere forskellige ting.

Mikkel (anonymiseret), 15 år

Brobygning for ´unge med kant´ som et koncept

også på Hotel- og Restaurantskolen

Ungecenter2610 har i løbet af januar-februar 2022 oparbejdet flere erfaringer med den nye type brobygning for udsatte unge i alderen 15-16 år. 3-dags-forløbet på Vilvorde er blevet gennemført flere gange, og også Hotel- og Restaurantskolen har lagt hus, faglige rammer og et engageret medarbejderteam til. Der arbejdes målrettet med de unges mestringskompetencer, koblet op på personlig og social udvikling, som et praksisnært bidrag på de unges vej henimod uddannelsesparathed.