“Jeg vil være frisør og have min egen salon”

Sofie (anonymiseret), 18 år, er et godt stykke inde i sin frisøruddannelse, og hun er rigtig godt på vej. Unge med kant Herlev har været ramme om Sofies bemærkelsesværdige udvikling.

Sofies baggrund

Den dengang 16-årige Sofie kom ellers med en tung bagage, som anbragt uden for hjemmet, bosat på et bosted og med meget svingende kontakt til sin familie. Hendes skolegang havde bestået af undervisning på specialskoler, oftest én-til-én.

En indskrivning på FGU måtte afsluttes efter blot 2 uger pga. for hende meningsløse opgaver og manglende inklusion i fællesskabet.

De andre er helt normale, og det er jeg jo ikke.

Sofie (anonymiseret), dengang 16 år

Sofie har gennem sin opvækst kendt et utal af omsorgspersoner, pædagoger, skolelærere, sagsbehandlere og kontaktpersoner. Og selvom mange har hjulpet hende, var et fællestræk, at de før eller siden faldt fra, og Sofie stod alene tilbage og følte sig forladt og fortabt.

Et nyt startsted

Vejleder og ungeguide Anders Krarup fra Herlev Kommune trådte til i forbindelse med Sofies frafald fra FGU. En dialog om hendes håb og drømme for fremtiden indikerede i første omgang et økonomisk incitament.

Jeg vil tjene penge nok til at klare mig selv ved at arbejde. Jeg vil læse business og få egen butik.

Sofie (anonymiseret), 16 år

Sofie forklarede, at hun havde “mange gange hjulpet mormor med at farve og ordne hår, det var faktisk ret sjovt”. I den efterfølgende proces over nogle uger undersøgte Sofie sammen med ungeguiden forskellige uddannelser og drøftede mulighederne. Hvorefter Sofie kom til konklusionen:

Jeg har besluttet mig for at jeg vil være frisør og have min egen salon. Jeg vil være min egen chef, og ingen skal fortælle mig hvad jeg skal og ikke skal.

Sofie (anonymiseret), dengang 16 år

En introaften til frisøruddannelsen på NEXT førte til den endelige afklaring hos Sofie, der allerede opfyldte adgangskravene, og hun søgte ind på uddannelsen. Ventetiden på 3 måneder inden skolestart blev udfyldt med en praktik i en frisørsalon for at blive mere klar på faget i praksis.

Faglært frisør på 4 år

I løbet af erhvervsuddannelsen lærer eleverne at kunne udføre kunderådgivning, hårdesign, styling og avancerede klippeteknikker samt en lang række forskellige hårbehandlinger. Færdiguddannede frisører kan arbejde som ansatte eller oprette deres egen frisørsalon. Uddannelsen forudsætter, at eleven har en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed. Der er flere elever der vil gennemføre den populære uddannelse end branchen kan rumme af praktikelever og senere medarbejdere. Derfor er uddannelsen kvotebelagt. Det indebærer bl.a., at der kun er få skolepraktikpladser til rådighed for de elever, der endnu mangler en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed eller måtte have mistet deres praktikplads.

Mere om frisøruddannelsen

Photo by Nicolás Flor on Unsplash

Forhindringer til trods

Også i perioderne op til uddannelsesstarten og på skolen oplevede Sofie en række forhindringer og tvivl.

Praktikken i frisørsalonen afslørede også fagets mere trivielle opgaver og rutiner. Modsat i sine tidligere erfaringer, formåede Sofie denne gang at holde fokus på sit større mål. Hun kom frem til en accept af den brede arbejdspalet og hold fast i sine beslutninger og sit arbejde.

Sideløbende blev ungeguidens formodninger om svær ordblindhed hos Sofie bekræftet via en test på KVUC. Denne nye udfordring blev grebet an i samarbejde med NEXT via en ansøgning og tildeling af SPS-støtte i form af en IT-rygsæk.

Oveni medførte Corona-nedlukningen kort efter skolestart, at al undervisning nu foregik online. Trods en stærk demotivation fortsatte Sofie på sin vej og fulgte undervisningen efter bedste evne. Som resultat kunne hun berette, at flere lærere anså hende som en af “topeleverne på holdet” (Sofie), og roste hendes indsats og gåpåmod.

Den egentlige praktikpladssøgning blev ufremkommelig for Sofie under de begrænsede omstændigheder, og efter grundforløbet manglede hun stadig en læreplads. Grundet hendes vedholdenhed og gode indsats fik Sofie tilkendt en af de få og eftertragtede skolepraktikpladser. Dermed kunne hun fortsætte uddannelsen og fik en udvidet mulighed for praktikpladssøgning.

Et ungeliv med gode perspektiver

Sofie er nu 18 år gammel og flyttet fra bostedet over i egen kollegielejlighed, hvor “hun føler sig selvstændig og voksen” (Ungeguide Anders). Efter 2 år med Anders, har hun fået bevilget en ny kontaktperson gennem kommunen, som har hjulpet med at flytte ind og støtter hende i diverse praktiske gøremål. Sofie er blevet rigtig glad for den nye kontaktperson, som også vil støtte Sofie i forhold til skolegangen, når Anders snart vil overgå til andre opgaver.

Ungeguidens metoder

Vejleder og ungeguide Anders Krarup er bevidst om den rolle og de metoder, som han har bragt i spil i forhold til Sofie. Pigen har udviklet sig fra endnu ikke at være vejledningsparat til at præstere en støt voksende erhvervsparathed.

I starten af forløbet handlede vejledningen if. Anders først og fremmest om at lære hinanden at kende, skabe en relation og oparbejde pigens tillid. Her talte de knap nok om uddannelse.

Efter relationen og tilliden var opbygget, gik Anders aktivt ind i Sofies afsøgning af fremtidstanker og -muligheder. I denne fase, hvor Sofies valgparathed voksede, deltog og bidrog Anders i diverse uddannelsesrettede arrangementer og møder sammen med Sofie. Han støttede hende ikke kun i faglige aspekter, men kunne også berolige hende og komme over sin nervøsitet, modstand og gamle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre i sociale kontekster.

Anders hjalp med at afklare Sofies uddannelsesparathed og hendes behov for studiestøtte, såsom ang. diagnosticering af hendes ordblindhed.

For at afklare Sofies valg af uddannelsesretning, foreslog Anders en ulønnet praktik i en frisørsalon. Dermed benyttede han bevidst også den praksismotivation der kan ligge i at færdes på en arbejdsplads og løse meningsgivende praktiske opgaver.

Anders støttede Sofie målrettet i at komme videre fra sit tidligere selvbillede: “Jeg er jo dum, jeg har gået på en specialskole” (Sofie). Midler til at opnå en større selvtillid var bl.a. at Sofie fik et ansvar i salonen.

I salonen var Sofie en sød, pligtopfyldende og stille imødekommende pige. Det var fedt at se! Det var en helt anden pige end man kendte hende til, når hun var opfarende og brugte bandeord.

Vejleder og ungeguide Anders Krarup, Herlev Kommune (2021)

Anders viste Sofie sin begejstring for hendes udvikling og gav hende ros og anerkendelse for den indsats, hun ydede i de forskellige sammenhænge.

Når nødvendigt, involverede Anders i sin rolle som koordinerende ungeguide andre fagprofessionelle, fx en SSP medarbejder i kommunen der kunne finde en frisørsalon som praktiksted inden påbegyndelse af EUD. Tilsvarende tog Anders en dialog med salonejeren, da Sofie begyndte at udvise tegn på demotivation. Deraf følgende fik Sofie lidt mere udfordrende arbejdsopgaver. Hun genvandt sin motivation og kunne igen se meningen med praktikken. Anders har også kontakt til erhvervsskolens vejleder i skolepraktikken, og begge hjælper Sofie med at søge en læreplads.

Arbejdet med Sofie har indtil videre stået på i knap 2 år. Sofie er kommet langt, men har stadig brug for støtte. Anders har sørget for at overgangen til den nye kontaktperson foregik under trygge forhold og med den fornødne information til den nye ungeguide.

Vi er ikke i mål endnu. Men jeg tror på Sofie og at det kommer til at lykkes for hende.

Vejleder og ungeguide Anders Krarup, Herlev Kommune (2021)