En anderledes skoleoplevelse

Vejledere og faglærere fra erhvervsskolen Vilvorde og vejledere fra Tårnby Ungecenter har igennem projektet Unge med kant oparbejdet en fælles tilgang i et kædeansvar for unge med tunge personlige udfordringer. Det har indtil videre resulteret i flere faglige forløb på Vilvorde, som har været tilpasset de unges forudsætninger og behov, og som samtidigt har udfordret dem.

Vilvorde er landets største afdeling for grønne uddannelser på en erhvervsskole. Et godt læringsmiljø er højt prioriteret, undervisningen foregår i praksis, og man arbejder bevidst med gode sociale relationer.

Det er den umiddelbare ramme for at kunne give ´ unge med kant´ en anderledes og positiv skoleoplevelse og en ny tilgang til faglig læring.

Om Vilvorde

– en afdeling under Roskilde Tekniske Skole

Vilvorde uddanner elever til bl.a. anlægsgartner, blomsterdekoratør og dyrepasser, men også til ejendomsservicetekniker, murer og lagermedarbejder. Undervisningen er praksisnær og foregår ofte væk fra klasselokalerne, f.eks. i anlægshallerne, væksthusene, planteskolen, staldene eller på græsarealer og marker. Skolen siger om sig selv: "Vi har jord under neglene, højt til loftet og benene solidt plantet i jorden!"

Mere om Vilvorde

Ungeforløb henimod erhvervsparathed

Ungecenter Tårnby har oparbejdet en metodik for at fremme udsatte unges udvikling igennem gruppeforløb, hvor man inddrager de unges drømme og på sigt bringer dem tættere en tilværelse i selvforsørgelse. Det indebærer personlig udvikling såvel som at orientere sig i og afprøve forskellige typer uddannelse, praktik og jobs.

De unge er i udgangspunktet meget forskellige og slås med individuelle komplekse problemstillinger. Det har vist sig at være til gavn at kunne samle unge med nogenlunde fælles behov i forskellige grupper á ca. 8-12 unge. Man arbejder bl.a. med de unges motivation, relationsdannelse og mestring, og især med deres selvforståelse, selvbevidsthed og almen dannelse. Indsatserne er kendetegnet ved et i høj grad tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, som varierer i forhold til de enkelte unges ståsted og behov.

Metodikken er for nyligt blevet evalueret lokalt (sept. 2021). Evalueringen har konstateret en stor succesrate hos de unges progression, og Tårnby Kommune har deraf følgende besluttet også fremover at tilbyde unge mulighed for de gruppebaserede forløb der også indebærer individuel vejledning.

Forløbet “Unge med kant”, Ungecenter Tårnby

I efterår 2021 (aug. – dec., 20 uger) gennemføres bl.a. et gruppeforløb for 9 unge i alderen 16-24 år, med aktiviteter hver tirsdag, onsdag og torsdag. Aktiviteterne er didaktisk tilrettelagt mhp. at fremme de unges udvikling og med en progression henimod virksomhedsbesøg der kan afføde reelle jobmuligheder for de enkelte:

 1. Outdoor aktiviteter med bl.a. kajakroning, SUP board og dykning – teori og praksis; 5 uger
 2. Faglige aktiviteter på Vilvorde i gartner- og anlægsgartnerfaget, i struktøruddannelsen, lager og vejgods, murerfaget og med øvelser i brandbekæmpelse; 3 uger
 3. Prøvesituation (dykkercertifikat)
 4. Jobklub og besøg af andre erhvervsskoler (NEXT, Dekra); 2 uger
 5. Virksomhedsbesøg på byggeplads, byggemarked og hotel, i supermarked og fastfood kæde; 2 uger

I hele forløbet indgår individuelle skemasatte samtaler og ad hoc dialoger med de unge. Forløbet afsluttes således også med personlige samtaler.

Det bedste er, at vi besøger en masse steder og kigger på arbejdspladser.

Deltager, 19 år, sept. 2021

En anderledes skoleoplevelse

En større del af ´ unge med kant´ har stærkt negative skoleerfaringer med sig og ofte oparbejdet en vis modstand eller frygt i forhold til uddannelsessystemet. Nogle unge kan have deres liv uden for normsamfundet og fjern fra uddannelse.

Ungecenter Tårnbys samarbejde med Vilvorde skal give de unge et nyt syn på uddannelsesmuligheder og dem selv, give indsigt i faglige læringsprocesser og samværet på en erhvervsskole. Mange unge i målgruppen mangler et generelt kendskab til forskellige erhverv og uddannelser.

Forløbet på Vilvorde er en EUD-særindsats der byder på formel læring inden for en række erhverv og på uformel læring mhp. fremme af de unges sociale og personlige kompetencer. Det indebærer bl.a. “at møde til tiden, få succeser og gennemføre noget” (vejleder Jack Nedovic, Ungecenter Tårnby). De unge skal også opleve og leve op til den “gensidige afhængighed”, som man har i teams, når man skal producere noget sammen.

De unge lærer noget hver dag, som de kan bruge i deres liv. Forløbet på Vilvorde skal være motivationsfremmende og give de unge en oplevelse af at de kan noget.

Vejleder Jack Nedovic, Ungecenter Tårnby (2021)

Mange unge har desuden en generel selvforståelse af ´ at være til besvær og uvelkommen´ . En anderledes skoleoplevelse skal resultere i, at de unge kan føle sig veltilpas og inkluderet.

Samtidig giver Vilvordes fysiske rammer en forsmag på arbejdspladser og adskiller sig fra folkeskolers traditionelle rammer for klasseundervisning.

Et skolehjem under Roskilde Tekniske Skole tilbyder desuden mulighed for overnatning og fællesskab med fritidsaktiviteter. Et fælles ophold i rammerne af et gruppeforløb kan afmontere de unges individuelle forbehold over for at gennemføre en uddannelse v.hj.a. skolehjemsophold.

Et flerfagligt forløb på Vilvorde

Det specialdesignede forløb for Tårnbyholdet foregik over 3 uger, med faglige aktiviteter tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 10.00 – 14.00. Forløbets indholdet bestod af indbyrdes uafhængige elementer, bygget op i forhold til et udvalg af uddannelser med gode jobmuligheder:

 1. Anlægsgartner, med bl.a. fliselægning, beplantning og maskinkørsel; 3 dage
 2. Brandbekæmpelse, med mulighed for at opnå et formelt bevis til videre brug i andre erhvervsuddannelser; 1 dag
 3. Gartner, med såning og formering af planter; 1 dag
 4. Struktør, med aktiviteter ift. bro- og vejbygning samt fundamenter til huse; 1 dag
 5. Lager og vejgods, med truckkørsel, vareplukning og introduktion til lastbil; 2 dage
 6. Murer, med lægning af mursten, opsætning af skillevægge og flisesætning til vådrum; 1 dag

En vigtig og gennemgående del var sikkerhedsforhold, brug af kroppen og arbejdsstillinger samt benyttelse af arbejdsbeklædning.

I direkte forbindelse med den faglige undervisning indgik introduktion til arbejdsmarkedet og fagenes jobmuligheder. Den faglige læring foregik praktisk og aktivt for de unge, indendørs såvel som udendørs. Umiddelbart relevant og nødvendig teori blev introduceret på stedet knyttet op på de praktiske aktiviteter.

Erfarne faglærere fra fagene stod for undervisningen, og den gennemgående forløbsleder fra Tårnby Kommune deltog selv aktivt i undervisningen, på lige fod med de unge selv.

Unge arbejder med fliselægning (anlægsgartnerfaget). Vejlederen gennemfører også læringsaktiviteterne.

En mere indirekte men betydningsfuld del af forløbet var de unges daglige transport fra Kastrup/Tårnby til Roskilde og dermed en træning af deres mobilitet og mødestabilitet. Fælles frokost i skolens kantine gav mulighed for at opleve en sund madkultur og det uformelle hyggelige samvær iblandt eleverne på Vilvorde. Den sidste uge tilbragte de unge med overnatning på skolehjemmet.

Erfaringer

Baseret på Vilvorde-forløbet i sept. 2021, udvekslede de fagprofessionelle i kædeansvaret med hinanden om forløbets koncept og effekter på de unge.

Det kunne overordnet konstateres, at ´ den anderledes skoleoplevelse´ har en vigtig betydning i det længerevarende gruppeforløb i Tårnby, hvor de unge gradvis kommer tættere på en erhvervsparathed. Vilvorde-forløbet understreger og konkretiserer, at “der er et håb for de unge” (vejleder Ungecenter Tårnby).

De unges læring

De unge har fået indsigt i og afprøvet forskellige erhvervsfagligheder og en undervisning, som de ellers ville have undgået. Samtidig har de unge fået øjnene op for, at de er dygtige og gode til nogle af de faglige aktiviteter, heriblandt at bruge kroppen og skabe faglige resultater. Denne kompetence kan overføres til andre fagligheder og områder i livet.

Stor begejstring hos de unge ved kørsel af gaffeltruck og gravko på Vilvorde, sept. 2021

Derudover er der blevet arbejdet med de unges koncentrationsevne, deres mødestabilitet, deres indbyrdes samarbejde og deres selvforståelse.

Karrierelæring er kommet i spil, i første omgang ved sammen med de unge at afklare, hvilke konsekvenser et uddannelses- og erhvervsvalg kan have eller måske netop ikke behøver at have for den enkelte.

Samarbejdet i små teams har øget de unges tryghed ved hinanden og affødt en forståelse for, hvor vigtig den enkelte er for helheden.

De fagprofessionelle

Faglærerne og vejledere på Vilvorde har repræsenteret erhvervene og indirekte også fungeret som rollemodeller. I arbejdssituationerne trak faglærerne de unge ind i opgaverne og fik dem til at engagere sig fysisk.

Vejlederen fra Tårnby Ungecenter udfylder en central betydning for ungegruppen. I Vilvorde-forløbet indgik vejlederen i de faglige læringsprocesser på lige fod med de unge. Dermed kunne vejlederen og de unge udveksle om succesoplevelser og vanskeligheder i arbejdet. Samtidig kunne vejlederen give udtryk for fx tvivl, ukendskab, frustrationer men også begejstring over for faglærerne og dermed fungere som et link mellem faglærer og elever.

Den pædagogiske tilgang til de unge blev løbende afstemt, men beror grundlæggende på, at læring foregår praktisk og i praksis. Det indebærer meget kortfattede oplæg og at fagrelevant teori præsenteres i direkte forbindelse til arbejdsopgaven.

Kædeansvaret mellem fagpersonerne fra Ungecenter Tårnby og Vilvorde var båret af den fælles entusiasme og vilje ift. de unge, hvilket resulterede i gensidig tillid til hinanden.

En videreudvikling af forløbet vil, så vidt muligt, indebære en yderligere systematisering og øget forudsigelighed ift. praktikaliteter og problematikker, som de unge møder på Vilvorde. Denne konklusion beror på erkendelsen af, at de unge påvirkes relativ stærkt af pludselige ændringer eller usikkerheder i planlægning.

Ekspertbetragtninger

Lektor Tobias Kilde Skov, VIA University College, har assisteret drøftelserne i kædeansvaret og perspektiveret de fagprofessionelles konklusioner.

Nyere forskning (Birkelund, 2021) peger på, at elever som har taget en erhvervsuddannelse føler sig mere samvittighedsfulde efter endt uddannelse, end eksempelvis elever fra det almene gymnasie. Det kan have flere årsager, men bl.a. at eleverne oplever et konkret arbejdsmarked via deres læreplads, som stiller krav til dem ift. at komme til tiden, gøre sig umage, være forberedt osv.

I forlængelse af denne konklusion, supplerer Tobias Skov:

Det kan måske også forklare, at erhvervsskolerne via deres pædagogik, giver eleverne en oplevelse af samarbejdets betydning, hvordan de er afhængige af hinanden og hvordan meget håndværk kun kan lykkes og løftes i fællesskab. Det har dette forløb bl.a. forsøgt at understøtte.  

Tobias Skov, VIA University College, 2021

Tobias Skov reflekterer over erhvervsskoleundervisningen som en undervisningsform, der i høj grad relaterer sig til virkelighedens praksis og ikke ligner den undervisning de unge kender fra grundskolen:

Med en praksisnær undervisning kan de unge hurtigt komme til at møde håndværk, som kan afspejle virkelige arbejdsopgaver og hurtigt give de unge en fornemmelse af, at kunne løse og lykkes med en håndværksmæssig opgave. Disse oplevelser kan være med til at motivere de unge til at kunne se fremtidige arbejdsmæssige muligheder, og skabe en større tro på egne evner.

Tobias Skov, VIA University College, 2021