Tidlig indsats for drenge

Kan man nå en tidlig indsats for unge i udskolingen, som ser ud til at have det svært? Hvordan opsporer man de unge senest i 7. klasse, og hvilke tiltag kan gøre en forskel? Hvordan kan det forebygges at især nogle drenge ikke består deres afgangseksamen og herved får det svært med at klare uddannelse og job på sigt?

Dette spørgsmål kunne besvares i Ungecenter2610 i Rødovre, i hvert fald hvad angår en udvalgt målgruppe. Mange drenge i 14/15-års alderen udviser alarmerende tegn, typisk i form af en svag selvbevidsthed, faglige usikkerheder og vanskeligheder ved at indgå i relationer.

Ungecenter2610 har tilknyttet en tovholder fra grundskoleområdet til det lokale tværprofessionelle Unge med kant team. I flere grundskoler har tovholder Torfin Hentze-Eriksen gennemført forløb med drengegrupper, under involvering af deres forældre og lærere. Det har resulteret i en betydelig forbedring af de unges trivsel og deres faglige præstation. De unge blev rustet til at kunne gennemføre 9. klasse og tage de næste skridt på vej henimod en ungdomsuddannelse.

Projekt ´drengegruppe´

– en veletableret indsats

En tidlig opsporing af "truede" drenge i 7. klasse følges op i rammerne af 8. klasses årshjul. I dialog med kontaktlærerne sammensættes et hold på ca. 15 drenge fra årgangen. I løbet af efteråret tager holdlederen en personlig dialog med de enkelte unge og deres klasselærer. I en indledende forældresamtale opnås først godkendelse af sønnens medvirken og senere tilbagemeldinger på den unges udvikling. De unge får støtte til lektiearbejde hver dag. Det første halve år gennemføres månedlige progressionssamtaler med den unge. Dernæst deltager gruppen i et dagskursus med samarbejdsøvelser, får inspiration fra en oplægsholder og må klare en opgave, såsom et escaperoom, sammen. Highlightet i indsatsen bliver dernæst en uges ophold i Lønstrup. Her udfordres drengene med at skulle finde vej, komme tæt på heste, besøge en fiskeauktion, filettere fisk og selv lave mad, løse fotoopgaver i fælleskab m.m. Det samlede krav er at komme i mål i fællesskab.

Daværende initiator og nuværende tovholder Torfin Hentze-Eriksen har beskrevet den samlede indsats i et detaljeret materiale (2021, publikation følger).

Når udsathed bliver midlertidig

Erfaringer med indsatsen på flere grundskoler har vist, at udsathed kan blive midlertidig ved at gribe ind tidligt og forebygge en videre negativ udvikling hos de unge og omkring dem.

De visiterede drenge får et fagligt, socialt og personligt udviklingsforløb, der styrker den enkeltes interesse og drivkraft for målrettet at gennemføre udskolingen og dermed udnytte sit læringspotentiale. Det giver de unge et solidt afsæt og bedre mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Konceptet indebærer at sætte “det hele menneske i centrum”, hvor bl.a. diversitet fremmes i stedet for stereotyper. Heri indgår at identificere de enkelte unges kompetencer, også deres endnu “hvilende kompetencer”.

Der arbejdes med princippet om ”venlig vedholdenhed”, hvor man følger/arbejder med de unge i en periode på op til 2 år, indtil de unge forlader grundskolen. Drengene slippes ikke, før de også selv føler sig som en succes.

Det fungerer godt for drengene at få nogle oplevelser sammen med andre der bokser med lignende ting. Vi bygger langsomt succesoplevelser op. Hvis man i flere år har fået nederlag på nederlag, så skal successen bygges op med små trædesten, der efterhånden bliver til en “vej af succes”.

Tovholder Torfin Hentze-Eriksen, 2021

De samlede mål for indsatsen er:

  • At de unge får øget deres selvværd og selvtillid
  • At de unge får bedre referencer i form af gode oplevelser
  • At de unges opnår øget indsigt i muligheder og forudsætninger for uddannelse og job
  • At de unge indgår i interessefællesskaber der i høj grad tilgodeser den enkeltes behov
  • At de unge opnår en høj grad af social integration i fællesskabet

I konceptet indgår også et strategisk informationsarbejde over for forældre, ledelse, involverede lærerkræfter og øvrige interessenter, således at alle til enhver tid er opdateret på processen.

”Det er utrolig positivt at se, hvordan også forældrene går ind og bakker op om drengenes udvikling, når først man kan vise en vej, som giver mening for dem.”

Tovholder Torfin Hentze-Eriksen, 2021

I rammerne af Unge med kant følges de unge følges videre på deres vej, hele vejen gennem udskolingen og også når de unge har opnået en uddannelsesparathed.

Drenge der har det svært

Erfaringsindsamling på flere grundskoler i Rødovre Kommune viser, at omkring en tredjedel af drengene i 8. klasse har det svært. Det kommer til udtryk bl.a. i et svagt selvbillede med begrænset selvtillid fagligt og socialt, ingen eller få fritidsinteresser og dermed usikkerheder på det sociale område. Drengene er ikke glade for at være del af en gruppe og vil helst arbejde alene.

Jeg tør ikke være med i gruppearbejde. Hvad skal jeg byde ind med? De andre er så dygtige, og jeg synes ikke jeg kan noget.

Anonym dreng, 15 år

Drengene føler ikke de passer ind i skolens ´´´ standardmodel´ . At de dygtige piger sidder hele tiden med fingeren oppe, hvilket fører til at drengene tænker noget i retning af ”det er nok forkert, det jeg kan sige.”

If. tovholder T. Hentze-Eriksen kan symptomerne mærkes ca. i 14-års alderen og bliver markante i 15-års alderen. Den tidlige indsats for drenge skal vende en potentiel nedadgående spiral og i stedet få de unges potentialer i spil. Drengene har stadig lyst til og mod på at tage imod, hvis de bare bliver mødt på andre måder end dem de oplever som for dem ubehagelige standarder i skolen.

Evalueringerne viser, at drengene reagerer positivt på humor og gensidig omsorg, som kommer til udtryk ved at de fx ringer til hinanden og hjælper hinanden med at møde op, når det kniber.

I løbet af drengeindsatsen kan markante ændringer i drengenes holdninger og adfærd især konstateres, når de vender tilbage fra den afsluttende fælles uge sidst i forløbet. Nu følges de oftest ad med resten af 8. klasse og har pludselig “8+ drenge at snakke med i det daglige” (anonymt citat), og “meget mere lyst til at komme i skolen”. Den gode tendens fortsætter vanligvis i 9. klasse, hvor drengene også kan holde kontakt til lærere fra drengeprojektet.

Set med unge øjne

Når man spørger de unge, hvad det var, der var vigtigt for dem i drengeprojektet, så peger de ofte på de professionelle.

Det var vigtigt, at det var lærere, som man kunne føle sig tryg ved. De var engagerede i projektet. De havde en humor der var sjov. De var meget åbne, og det var rart at få hjælp.

Anonym dreng, nu 17 år

Der er også opfordringer til de fagprofessionelle. Med afsæt i egen oplevelse af “i starten var det ikke rigtig noget jeg ville være med til”, gør en af drengene opmærksom på rekruttering til indsatsen.

De voksne skal ikke bare spørge ud i store grupper, om man vil være med, især når der er flere introverte. Mange unge forstår ikke rigtigt, hvad det går ud på, og forældrene måske heller ikke. Man tør ikke sige noget. De voksne skal ikke bare observere, men de skal sætte noget i gang. Når nogle unge i starten ikke tager imod, bliver de måske senere hen parate til det.

Anonym dreng, nu 17 år

Udbredelse

Konceptet er blevet systematiseret i en grad, at det nu er i fuld drift på flere grundskoler i Rødovre. Projektet har fået så meget positiv opmærksomhed, at det er blevet indstillet til en pris (efterår 2021), og samlet er det intentionen, at det udbredes yderligere.