Rødovre: ´Wake-Up-Pick-Up´ og additionel støtte

“Wake-Up-Pick-Up” har været i gang siden september 2019 og tager udgangspunkt i elevers skolegang på Ungecenter2610 samt yder additionel støtte til bl.a. det, der foregår i klasselokalet.

Deltagere: Elever på Dagskolen og i 10.A (Flex-klassen) med beskedne forudsætninger for at kunne gennemføre deres skoledage i Ungecenter2610.

Målgruppen er karakteriseret som særligt udsatte unge med massive udfordringer som en følge af en lav social kapital, psykisk sårbarhed og kognitive udfordringer med et beskedent læringspotentiale. Flere af eleverne har af forskellige årsager (angst, fobi, diagnoser, skolevægring, social ballast) haft et udfordrende skoleforløb, som for mange har resulteret i et massivt og langvarigt fravær, samt isolation.

Mål: At ruste de unge til at afslutte deres grundskoleforløb med en eksamen, så de unge kan fortsætte deres uddannelsesforløb i 10. klasse, erhvervsuddannelse eller FGU.

De unges behov: Elever med behov for en additionel/ekstraordinær indsats. Eleverne har brug for ekstra støtte til at oparbejde selvværd og mod til at tage i skole, da blandt andet angst står i vejen for at kunne komme i skole.

Aktiviteter: Består af 2 faste indsatser.

  • Morgenafhentning: Foregår både gennem telefonsamtaler mellem projektmedarbejder og den unge, eller ved fremmøde på den unges bopæl for at tilbyde ledsagelse til skole. De unge har brug for en indsats, hvor de om morgenen inden skolestart bliver hentet på deres bopæl. Mod og selvværd udvikles ved at en lærer, som eleven er tryg ved og har en relation til, kommer forbi og henter eleven om morgenen, indtil eleven selv kan.
  • Additionel personlig og faglig støtte: Med opfølgning og tæt kontakt til eleverne, fx via samtaler, hvor de unge fastholdes i at gennemføre skoledagen. Denne støtte har også fokus på at eleverne øver sig i at strukturere deres selvstændige arbejde, mhp. at afslutte folkeskolens prøver og eksamen.

Ramme: Aktiviteterne indgår i den daglige undervisning, således at den følger elevernes skema på Dagskolen og 10.klasse Flex A. Der er derfor tale om mange dages aktiviteter.