Rødovre: ´Kulturgrammatik´

Forløbet har været i gang siden august 2020 som et vejledningsforløb med afsæt i den unges personlige behov.

Deltagerne: Tosprogede unge og sent ankomne unge, der har sproglige barrierer for at komme videre på FGU eller tage en ungdomsuddannelse. Flere af disse unge arbejder også med deres personlige og sociale forudsætninger for at blive vejlednings- og uddannelsesparate.

I forløbet arbejder vi også med interne overgange og at de unge opnår mestringskompetencer i overgangen fra en håndholdt og individuel projektramme til at lykkes og trives i en mere social og fællesskabsbåret projektramme. Alle deltagere i Kulturgammatik vil overgå/overgår til vejledning i lektie- og vejledningscaféen som understøttende projektaktivitet i deres videre forløb. De unge har måske et meget lille netværk i Danmark og har ofte personlige, sociale og faglige udfordringer. Derfor er overgangen til lektie- og vejledningscafeen vigtig, hvor de unge fortsat tilbydes gruppevejledning, hvor det danske talesprog trænes og hvor der er fokus på den enkelte unges progression i forhold til projektets progressionstaksonomi.

De unges behov: De unge har udover faglige og sproglige udfordringer ofte også massive personlige og/eller sociale udfordringer. Samtidig er det unge, der i nogen tilfælde kun har et meget lille netværk i Danmark.

Mål: At understøtte alle de unge i at være i en undervisningsramme, hvor de lærer dansk og matematik og samtidig arbejder med at blive vejlednings- og uddannelsesparate.

Aktiviteter: Der er under forløbet sat meget tid af til den individuelle vejledning af hver ung.

For at fremme de unges uddannelsesparathed, deltager de unge også i brobygning på erhvervsuddannelser. Dette er muligt, fordi deres faste vejleder og lærer i dansk som andetsprog følger de unge. Her arbejder man med begreber og hvad uddannelsesrammerne og forventningerne er. Det gøres til en træning i at udvikle uddannelsesparathed.

Formålet er at optimere de unges muligheder for at kunne deltage i uddannelses- og arbejdslivet. Vejlederen, med en faglighed inden for Dansk som andet sprog, har ydet stor sproglig og forståelsesmæssig støtte, når unge fx har deltaget i brobygning til ungdomsuddannelser. Denne måde at arbejde undervisnings- og vejledningsorienteret på, er en ny tilgang til de unge sent ankommende.

Samtidig fungerer vejlederen som de unges kontaktperson, når de unge har brug for personlig og social støtte under arbejdet med deres uddannelses- og erhvervsparathed.

Ramme: 1. sept. 2019 – 30. juni 2020. Forløbene i Kulturgrammatik følger de unges deltagelse i dansk og matematik, brobygningsforløb eller individuel vejledning.