Rødovre: Drengeprojekt

Drengeprojektet under Unge Med Kant Rødovre startede op i 2019, som et proaktivt forløb, der gennemføres på 8. klassetrin i grundskolerne.

Deltagere: Målgruppevurderes af 8. årgangs lærere sammen med projektmedarbejderen i UMK Rødovre efter følgende princip: Drenge, der – hvis der ikke gøres en særlig indsats – ikke vil klare sig gennem folkeskolens afgangseksamener med karakterer, der sætter dem i stand til at komme ind på en ungdomsuddannelse.

De unges behov: Markant flere drenge end piger får specialundervisning og drengene har det sværere end pigerne i matematik, læsning og stavning. Der er med dette projekttiltag fokus på at sætte ind med en tidlig indsats for at forebygge mistrivsel og minimere gruppen af drenge, der ikke opnår uddannelsesparathed eller fodfæste i ungdomsuddannelserne.

Nogle af drengene i forløbet, har svært ved at honorere de krav og forventninger, der stilles til dem. Der er tale om manglende undervisningsparathed, motivation og forståelse af det essentielle i skolegangen. Drengene har indlæringsbarrierer og mangler interesse eller faktuel viden om uddannelse.

På det personlige plan har de ofte et svagt eller urealistisk selvbillede, ingen eller få interesser. De viser sjældent engagement, har ustabil indsats, stort fravær og får sjældent ros. På det sociale område er det karakteristisk, at de helst arbejder alene og har svært ved at tage ansvar i gruppearbejde.

Mål:

  • At forebygge at sårbare unge udvikler sig i en retning, hvor deres sårbarhed bliver til decideret udsathed med komplekse problemstillinger.
  • At opnå en positiv effekt ved at investere begrænsede midler på et tidligt tidspunkt i de unges liv.
  • At drengene vil klare sig gennem Folkeskolens afgangsprøver og får mulighed for at starte på en ungdomsuddannelse.

Aktiviteter: Foregår i en kombination af personlige samtaler og egentlige korterevarende kursusforløb.

Ramme: Projektindsatsen foregår som et forløb i 8. klasse.