Tværprofessionelt samarbejde i Helsingør

Som i stort set alle andre af landets kommuner, er den organisatoriske omsætning af KUI (kommunal ungeindsats) et puslespil.

I Helsingør drager KUI nytte af eksisterende enheder og igangværende tiltag, hvor KUI lægger sig på tværs af dem, fremmer samspillet imellem dem og iværksætter nye initiativer.

KUI går på tværs af kommunale centre

og drager nytte af igangværende tiltag

I Helsingør er den kommunale organisation operationaliseret i 8 centre, der står for den samlede borgerservice med de respektive serviceenheder som skoler, kulturhuse, m.fl. Organiseringen understøtter kommunens vision 2030 for en "bæredygtig kommune med de bedste rammer for at kunne leve og udleve det liv, vi ønsker sammen". 5 strategiske satsningsområder er pejlemærker frem mod 2030. Heri indgår sigtet om at skabe "attraktive uddannelsesmiljøer" og "muligheder for fællesskaber der øger livskvaliteten".

Oversigt over de 8 centre i Helsingør Kommune

Den organisatoriske ramme

I Helsingørs KUI-puslespil indgår de kommunale centre for job & beskæftigelse (JBT), for sociale indsatser (SSI), unge- og familieanliggender (BUF) og området for bl.a. skoler og fritid (DSFI).

“Ungeenheden” hjælper og vejleder unge fra grundskolen til 29 år i uddannelse og job. Uddannelsesvejledning og jobcenter blev samlet i et fælles hus i august 2020. Drivkraften i det tværfaglige arbejde i kommunen er ”Ungeforum”, hvor også det sociale område er meget aktivt. I ”Ungeforum under 18 år”, indgår familierådgivningen, SSP og skoleområdet. ”Ungeforum over 18 år” inddrager socialområdet på voksenområdet herunder socialpædagogisk støtte og botilbud. Det bygger bl.a. på erfaringer fra projektet ’det sammenhængende borgerforløb’.

”Ungeenheden” indeholder også ”Ungeværftet”, der er et gratis forebyggende rådgivnings- og behandlingstilbud for unge og forældre.

Ungerådgivere, mentorer og UU-vejledere er de centrale professionelle kræfter i Ungeenheden, hvor også Unge med kant Helsingør er forankret. I rammerne af projektet har man etableret en ´flyverfunktion´, der tager over for vejlederen i kortere perioder, fx ved praktikplads- /jobsøgning.

KUI organisering Helsingør (Unge med kant Helsingør, 2021)

Unge med Kant Helsingør har tilknyttet FGU-Øresund som fast og forpligtet samarbejdspartner i kædeansvaret. Siden november 2020 har Ungeenheden etableret fremskudt vejledning på FGU. Denne udvides fra august 2021 til fast ugentlig tilstedeværelse af Ungeenhedens vejledere på FGU.

Samtidig har Unge med Kant Helsingør etableret en følgegruppe omkring kædeansvar. Alle lokale erhvervsskoler deltager aktivt i følgegruppen sammen med VUC og FGU. Formålet er at skabe bedre systematik i arbejdet med overgange og fastholdelse på skolerne. Helsingør Kommune har gennem en årrække haft sat ressourcer af til at understøtte fastholdelsen af de unge i EUD.

På praksisniveau

Dataudveksling og IT-infrastruktur

De forskellige IT-platforme til datahåndtering er endnu ikke endeligt optimeret og koordineret til de tværgående KUI-formål (juli 2021).

For alle unge samles data til sagsfremstilling og indgås aftaler i Novalink:

  • For unge under 18 år rekvireres data fra UnoUng, Dubo og Nexus.
  • For unge over 18 år rekvireres data fra UnoUng, Momentum og Nexus.

Fælles overblik over de ´unge med kant´

Unge med kant Helsingør arbejder med 47 unge (juli 2021). Ligesom hos de øvrige partnerkommuner i Unge med kant Hovedstaden, konstateres hver tredje måned de unges progression henimod erhvervsparathed i et fortløbende dataark. Taksonomien for ungeprogression er derigennem blevet en del af de fagprofessionelles fælles terminologi på tværs af tilhørsforhold i deres centre/serviceenheder og anvendes nu også i journalerne.

Samtidig holdes fortløbende et samlet overblik over de enkelte unges konkrete situation.

Øjebliksbillede for status på 46 unge i Unge med kant Helsingør, juni 2021

Set med de fagprofessionelles øjne

En mellemevaluering (juni 2021) bevidner udviklingen henimod en større og fælles forståelse for de unge og deres behov.

Vi finder en ensartethed i tilbud til de unge og en fælles forståelse af de unges karriereforløb med en fælles viden om det. Vi forfølger nu en systematik.

Fagprofessionel i Unge med kant Helsingør (2021)

Den større forståelse har også resulteret i et udvidet ungeperspektiv og et målrettet arbejde med de unges meddesign af deres forløb:

Den nye måde at arbejde på har skabt en forståelse for sammenhæng af faktorer i de unges liv. Man kan jo ikke gå på vandet, hvis ikke man har en bolig!

Vi involverer de unge i deres egen udvikling. Vi forsøger at give ansvaret tilbage til de unge.

Fagprofessionelle i Unge med kant Helsingør (2021)

Videreudvikling

Den nye KUI-organisering og den intensiverede indsats for de ´unge med kant´ evalueres og optimeres løbende, bl.a. baseret på konklusioner fra de fagprofessionelle og deres enheder. Videreudviklingen foregår på flere niveauer, og arbejdet i de to Ungefora og KUI har også udløst en optimering af egne arbejdsprocesser i hvert af de centre der er involveret i KUI.

Videreudviklingen i KUI indbefatter:

  • Konkrete detaljer, fx processer om de unges samtykke
  • Metodisk videreudvikling, fx gruppetilbud til de unge hhv. en systematisering af jobtræning med uddannelsesperspektiver
  • Den overordnede organisering, fx krav til Kontaktperson+, hhv. allokering af nye beføjelser

Der er også identificeret problematikker, som man endnu ikke har løsninger på. Således har Ungeenheden (endnu) ikke ressourcer og kompetencer til at handle på de ikke-kontaktparate unge. Andre vanskeligheder drejer sig fx om hjemmebesøg der betegnes som “svære og relationskrævende”. Desuden er der konstateret “huller i systemet”, fx i de unges overgange mellem forskellige lovgivningsområder.

Men arbejdet er påbegyndt, og processerne har udvist positive effekter på de unge såvel som på det tværorganisatoriske samarbejde.

Unge med kant er blevet en integreret del af KUI. Unge med kant ’lapper huller’ mellem ungekoordinator, SKP, LAB-mentor og mellem FGU vejleder og KUI vejleder. Når andre ting er faldet på gulvet, kan de fleksible muligheder i Unge med kant hjælpe.

Fagprofessionelle Unge med kant Helsingør, juni 2021