EGU som trædesten

I et kombinationsforløb FGU/EGU udbyder Vilvorde 3 moduler til unge der gerne vil videre fagligt, socialt og personligt. Forløbet bygger bro mellem forskellige skoleformer og skaber en glidende og individuelt tilrettelagt overgang særligt til erhvervsuddannelsessystemet.

Modulerne retter sig umiddelbart mod uddannelserne Anlægsgartner, Greenkeeper, Struktør og Ejendomsserviceteknikker. De unge er i gennemsnit omkring 20 år gamle og rekrutteret i tæt dialog med FGU. Erfaringerne viser, at ca. 1/3 del af de unge kommer videre i EUD. Men uanset, hvor langt man kommer i EGU-modulerne, så har man de erhvervede kompetencer med på sin senere vej.

Modul 1 har været et rigtig godt kursus, og jeg har lært en del på de snart 5 uger kurset har taget. […] Er blevet klogere på belægningsarbejde og matematik. Har samlet set fået det ud af kurset jeg har ønsket. Og ser frem til at starte på modul 2.

Elev, EGU Vilvorde, feb. 2021

3 moduler

Hvert modul har en varighed på 5 uger. Modulerne bygger ovenpå hinanden og skal tages i rækkefølge. Fællesskabet og gruppefølelsen er vægtet højt, og dermed at det er nogenlunde de samme elever der følges ad hele vejen i gennem.

  1. modul omhandler besøg i virksomheder og på erhvervsskolen, arbejdsmiljø, grundlæggende faglig beregninger samt nivellering og afsætning, arbejds- og kvalitetsforståelse, dokumentation og portfolio, normer og standarder
  2. modul fortsætter arbejdet med grundlæggende faglige opgaver, opgaveforståelse, kvalitetssikring, faglig dokumentation, faglig beregning, normer og standarder, samt informationssøgning
  3. modul berammer en projektopgave inkl. opgaveformulering, kvalitetssikring, faglig dokumentation, planlægning af mindre og simple, arbejdsopgaver, herunder forståelse for tidsforbrug

De unge får oparbejdet nogle håndværksmæssige forudsætninger og lærer at stole på, at de kan tilegne sig en faglighed. At gå i skole kan nu betyde noget positivt, især når det foregår i et trygt fællesskab.

Typisk kan eleverne efter modul 3 have opnået de færdigheder og kompetencer der skal til for at være klar til at påbegynde en erhvervsuddannelse og til at starte ordinært på grundforløb 2 i EUD.

Vi har arbejdet i grupper rigtig meget af tiden på kurset, og jeg synes det er gået godt. Man skal kunne kommunikere med sin kollega og få inddraget hinanden i det arbejde man skal udføre sammen.

Elevevaluering, mod. 1, EGU, Vilvorde (forår 2021)

Belægningsarbejde

er et gedigent stykke håndværk

Uddrag af elevevaluering, mod. 1, EGU: "Vi fik til opgave at lave en belægning, vi skulle lave en plantegning med koter og beregne hvor mange sten der skulle bruges samt hvor meget grus og hvilke værktøjer der skulle bruges. Jeg har lært hvor meget der skal gøres inden man bare går ud og lægger sten."

EGU grundpakke anlægsgartner, Vilvorde

Metoderne

Underviser Mads er uddannet anlægsgartner og greenkeeper, med en erhvervspædagogisk efteruddannelse og et stærk personligt engagement i ´unge med kant´. Mads er skarp på den tilgang og de metoder, han og hans kolleger, hhv. samarbejdspartnere benytter.

Til at starte med, finder vi ud af hvordan de unge har det med at gå i skole, men vi skal ikke kende deres personlige baggrund. Vi forsøger at opbygge en nær relation til dem så hurtigt som muligt.

Mads, underviser EGU, Vilvorde

Fælles for de unge er, at de grundlæggende vil være på Vilvorde. Det er afklaret med FGU vejlederen. Så er denne aftale på plads fra starten af.

“Vi vender det på hovedet”

Eleverne skal hver for sig nå så langt som de kan. Mads og hans team arbejder med mål de unge skal opnå på en måde, hvor målpindene er bygget ind i opgaver. Teamet fokuserer dog ikke på at opnå forude liggende mål, men mere på hvor meget de unge hver for sig har udviklet sig efter en opgaveløsning, hvad de har lært og hvad de nu kan, som de ikke kunne før. Eleverne gøres meget tydeligt opmærksomme på de målpinde de har opnået, således at eleverne erfarer og selv erkender, at de udvikler sig og “ikke bare laller”. Underviserne fremmer dermed “aha-oplevelser” hos de unge.

Det faglige stof skal kunne bruges direkte praktisk og være relevant. Når elever afviser den teori der er nødvendig for det faglige, får de lov til at prøve deres egen fremgangsmåde. Typisk får eleverne så alligevel et behov for at lære mere og erfarer at fx matematik kan gøre en arbejdsgang lettere og mere professionelt, når man skal udføre en flisebelægning.

Andre principper er:

  • Videst muligt individuel læring fremfor tavleundervisning.
  • “Brain breaks”: Gå ud og lave noget andet, ny teamdannelse, spille fodbold.
  • Det sociale er meget vigtigt og at få en oplevelse af at lykkes med noget sammen i klassen.
  • Gruppearbejde: Det er elevernes eget ansvar, at gruppen fungerer. Hvis man en dag ikke dukker op, går gruppearbejdet i stå eller skal omlægges. De unge skal opleve forskelligheder i udvikling og tempo.
  • Eleverne “slås ikke i hoved”, men klargøres konsekvenser af deres valg og deres ansvar: ”Hvis ikke du gør noget, så sker der ikke noget.” Eleverne skal opleve arbejdsmarkedets krav, som er de samme til alle, også når man kommer med en tung baggrund. Derfor skal eleverne arbejde med deres styrker og bliver spurgt: “Hvordan har du tænkt dig at arbejde med denne opgave, som nu er din?”

Den vigtige trivsel og faglighed har også at gøre med fysikken:

Det er vigtigt at være i god form både for mesters og ens egen skyld. Man kan hurtigt glemme at bruge kroppen på en mindre nedslidende måde, når man arbejder. Så det var også rart der blev sat fokus på det og er noget jeg vil tage med mig videre. Min. 5-10 min. morgen gymnastik skal jeg op på!

Elevevaluering, mod. 1, EGU, Vilvorde (forår 2021)

Fra EGU til EUD svendeprøve med medalje

Anders fra København var 17 år, da han startede på et af de første EGU-hold. Med i bagagen havde han en diagnose der krævede et medicinforbrug. Han havde problemer med regler, og en positiv narkotest forhindrede ham i første omgang i at tage det kørekort, som kan være så nødvendigt i nogle brancher på arbejdsmarkedet.

På EGU tog Anders mange kampe med det faglige og det at udføre et stykke arbejde, at planlægge og vurdere sin egen indsats hele vejen rundt. Men det lykkedes Anders at starte på anlægsgartneruddannelsen, hvor EGU-underviser Mads forblev mentor for ham på 1. og 2. skoleforløb. Mads støttede ham, tog dialoger med lærerne og hjalp ham med at komme over frygten for grundforløbsprøven.

Anders endte med at klare sin uddannelse så godt, at han blev udlært i sommer 2020 med et 12-tal, hvilket udløste en medalje!

Mestring afløser modstand

når matematik giver mening

Elevevaluering, EGU Vilvorde, feb. 2021: "Vi har lavet en del matematik, hvilket har været det sværeste for mig at komme igennem, da det ikke lige er det fag jeg er stærkest i. Nu hvor matematik spiller en stor rolle i det her fag, har det kun været godt at lære om f.eks. målestoksforhold, nivellering, promille- og procentregning, udregning af areal."