Webinar om “Erhvervsparathed”

4. sept. 2020, kl. 12.30 – 14.30

Tidligere afholdt: 6. maj 2020 (for deltagere i Unge med kant) og 2. juni 2020 (Vejle Kommune)

Det er en samlet og fælles opgave for de fagprofessionelle at støtte de enkelte unge på deres vej mod erhvervsparathed. Erhvervsparathed forstås i nærværende kontekst som de kompetencer og potentialer der skal til for at starte og holde fast i et job hhv. en praktik. Det gælder også, når den unge tænker på at starte på en erhvervsuddannelse eller er igang med den.

Henimod erhvervsparathed

– en praksisforankret taksonomi

Progressionen for de enkelte unge henimod erhvervsparathed foregår ikke nødvendigvis lineært, ikke nødvendigvis entydigt i de enkelte faser og ikke nødvendigvis i samme takt som andre unge. Der kan forekomme overspring, omveje eller overlap, og tempoet for udviklingen vil være meget forskelligt for de unge.

Ungeforløb og -progression

I Unge med kant observeres de unges individuelle udvikling henimod deres erhvervsparathed tæt, ifølge en taksonomi for ungeprogression. Kriterierne for de forskellige faser i taksonomien er gjort operationelle ved hjælp af indikatorer.

Indikatorerne for erhvervsparathed er omsat til et interaktivt evalueringsværktøj:

Værktøjet er frit tilgængeligt. Metoden er udviklet af praktikere, testet bredt og kvalitetssikret af forskere.

Deltagerne og formål

Målgruppen for webinaret er fagprofessionelle: Kontaktpersoner i KUI, vejledere i uddannelses- eller beskæftigelsessystemet, mentorer og undervisere på erhvervsskoler og FGU, samt evt. lærere i 10. kl. centre.

Formålet med webinaret er, at deltagerne

  • opnår en forståelse for erhvervsparathed, i konteksten af udsatte unges individuelle udviklings- og læringsforløb
  • opnår en forståelse for værktøjets virkemåde og principper
  • kan afgøre, i hvilken sammenhæng, hvornår og med hvem værktøjet med fordel kan anvendes
  • opnår en forståelse for hvordan man kan sætte værktøjets indhold i en konkret kontekst, således at spørgsmålene giver mening for de enkelte unge
  • kan planlægge en evaluering af udsatte unges erhvervsparathed, assisteret af værktøjet

Webinaret gennemføres af erhvervspædagogisk konsulent Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, og lektor Morten Westergaard, Tønder Handelsskole og -gymnasium. Begge har været undersøgende og aktivt involveret i udviklingen af værktøjet. Morten arbejder med udsatte unge i det daglige, i rammerne af kædeansvaret for udsatte unge i Tønder.

Program og indhold, 4. sept., 12.30 – 14.30

Webinaret kræver forudgående forberedelse*.

Webinaret består af 2 dele:

Del 1) Ungeprogression og erhvervsparathed

Denne del giver kort indsigt i taksonomien for ungeprogression, med særligt fokus på erhvervsparathed.

Der introduceres til formålet med det interaktive online værktøj for selvevaluering. Den unges selvevaluering foregår altid i dialog med en vejleder, lærer, pædagog eller anden relevant professionel i kædeansvaret omkring den unge.

Del 2) Værktøjet for evaluering af erhvervsparathed

Denne del berammer den praktiske anvendelse af værktøjet:

  1. Teknologien
  2. Den professionelles rolle, pædagogik og metoder
  3. Etiske retningslinjer
  4. Uddrag af erfaringer fra testforløb med værktøjet inden lancering

*Forberedelse

Deltagerne bedes at læse en kortfattet guide (pdf) inden webinaret, og at afprøve værktøjet med sig selv inden webinaret:

Praktikaliteter og tilmelding

OBS: Deltagelse i webinaret indebærer, at deltagerne besvarer et evalueringsskema, idet webinaret er udviklet i rammerne af projektet Youth in transition og ledsaget af forskere.

Deltagelsen i webinaret er gratis. Tilmelding kun online hos EUK/KL.

Værktøjet for selvevaluering af erhvervsparathed vs. 2.0 er lanceret d. 3. april og frit tilgængeligt.

En selvevaluering i dialog

Erhvervsparathed